Xuất bản thông tin

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 341/HĐND-VP 29/08/2022 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (Ông Mai Hồng Hải)
2 338/HĐND-VP 29/08/2022 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (ông Nguyễn Cao Tài)
3 339/HĐND-VP 29/08/2022 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (ông Nguyễn Văn Minh)
4 337/HĐND-VP 29/08/2022 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (ông Đặng Minh Lợi Em)
5 327/HĐND-VP 19/08/2022 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền
6 325/HĐND-VP 19/08/2022 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (bà Nguyễn Thị Tuyết Mai)
7 330/HĐND-VP 19/08/2022 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (ông Nguyễn Thế Hùng)
8 328/HĐND-VP 19/08/2022 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (ông Phạm Văn Vơi)
9 302/HĐND-VP 29/07/2022 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (ông Trần Đình Hải)
10 292/HĐND-VP 18/07/2022 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (bà Nguyễn Thị Nguyệt)
11 293/HĐND-VP 18/07/2022 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (ông Võ Thanh Tra)
12 250/HĐND-VP 15/07/2022 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (bà Trần Thị Giúp)
13 251/HĐND-VP 15/07/2022 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (ông Nguyễn Văn Tân)
14 249/HĐND-VP 15/07/2022 V/v chuyển đơn của công dân để xem xét theo thẩm quyền (ông Châu Văn Khoa)
15 247/HĐND-VP 13/07/2022 V/v chuyển đơn của công dân để xem xét theo thẩm quyền (ông Nguyễn Văn Hưởng)
16 91/ĐĐBQH-VP 07/07/2022 V/v chuyển đơn của công dân (bà Lê Thị Thái, ông Bùi Long Bình)
17 228/HĐND-VP 01/07/2022 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền
18 230/HĐND-VP 01/07/2022 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền
19 86/ĐĐBQH-VP 01/07/2022 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền
20 226/HĐND-VP 01/07/2022 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền

Danh mục chính Menu