Xuất bản thông tin

DuThao

Tên dự thảo Tham gia góp ý File văn bản Xem các góp ý

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày soạn thảo Nội dung dự thảo
1 Dự thảo Dự án Luật Dầu khí (sửa đổi)_Kỳ họp 4
2 Dự thảo Dự án Luật Thanh tra (sửa đổi)_Kỳ họp 4
3 Dự thảo Dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở _ Kỳ họp 4
4 Dự thảo Dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)
5 Dự thảo Dự án Luật Tần số vô tuyến điện
6 Dự thảo Dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)_Kỳ họp 4
7 Dự thảo Dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)_Kỳ họp 3
8 Dự thảo Dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
9 Dự thảo Dự án Luật Cảnh sát cơ động (4.2022)
10 Dự thảo Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ _ (4.2022)
11 Dự thảo Dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) _ (4.2022)
12 Dự thảo Dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) _ (4.2022)
13 Dự thảo Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi) _ (4.2022)
14 TL Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
15 Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung của 8 Luật
16 Dự thảo Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê
17 Dự thảo Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự
18 Dự thảo Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi)
19 Dự thảo Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ
20 Dự thảo Dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi)