Xuất bản thông tin

DuThao

STT Ngày tạo Ngày hết hạn Tên dự thảo Tham gia góp ý File văn bản Xem các góp ý

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày soạn thảo Nội dung dự thảo
1 Dự thảo Dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)_Kỳ họp 5
2 Dự thảo Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam_Kỳ họp 5
3 Dự thảo Dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)_Kỳ họp 5
4 Dự thảo Dự án Luật Viễn thông (sửa đổi)_Kỳ họp 5
5 Dự thảo Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) 5.2023
6 Dự thảo Dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi)_Kỳ họp 5
7 Dự thảo Dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự_Kỳ họp 5 (cập nhật 04.5.2023)
8 Dự thảo Dự án Luật Căn cước_Kỳ họp 5
9 Dự thảo Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân_Kỳ họp 5
10 Dự thảo Dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi)_Kỳ họp 5
11 Dự thảo Dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi)_Kỳ họp 5 (cập nhật 21.4.2023)
12 Dự thảo Dự án Luật Giá (sửa đổi)_Kỳ họp 5
13 Dự thảo Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)_Kỳ họp 5
14 Dự thảo Dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)_Kỳ họp 5
15 Dự thảo Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)_Kỳ họp 5
16 Dự thảo Dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi)_Kỳ họp 5
17 Dự thảo Dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự_Kỳ họp 5
18 Dự thảo Dự án Luật Phòng thủ dân sự _Kỳ họp 5
19 Dự thảo Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) 2022
20 Dự thảo Dự án Luật Dầu khí (sửa đổi)_Kỳ họp 4