Xuất bản thông tin

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 46/NQ-HĐND 20/06/2011 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016
2 44/NQ-HĐND 20/06/2011 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016
3 45/NQ-HĐND 20/06/2011 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016
4 41/NQ-HĐND 20/06/2011 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016.
5 42/NQ-HĐND 20/06/2011 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016
6 40/NQ-HĐND 20/06/2011 Nghị quyết về việc xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016
7 68a/NQ-HĐND 06/12/2016 Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND Tỉnh đối với ông Nguyễn Hồng Hải
8 129/NQ-HĐND 20/09/2015 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016
9 128/NQ-HĐND 20/09/2015 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp khoá VIII, nhiệm kỳ 2011-2016
10 127/NQ-HĐND 20/09/2015 Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp khoá VIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016
11 126/2013/NQ-HĐND 20/09/2013 Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung NQ số 71/2012/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục các DA ĐTXD KCHT được sử dụng quỹ đất để tạo vốn trên địa bàn tỉnh
12 125/2013/NQ-HĐND 20/09/2013 Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung NQ số 90/2012/NQ-HĐND ngày 08/12/2012 của HĐND tỉnh Đồng Tháp về việc thông qua Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2013
13 86/NQ-HĐND 21/07/2012 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Khoá VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016

Danh mục chính Menu