Xuất bản thông tin

null Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở VHTTDL năm 2021 – đợt 1

Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn Thông báo

Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở VHTTDL năm 2021 – đợt 1

Ngày 29/4/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Thông báo số 970/TB-SVHTTDL về công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở VHTT&DL năm 2021 – đợt 1.

Mời xem chi tiết Thông báo tại đây.