Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 222/KH-UBND 25/09/2020 Tổ chức Tuần hàng cá tra và đặc sản Đồng Tháp tại thành phố Hà Nội năm 2020
2 777/UBND-KT 25/09/2020 V/v bồi thường dự án nâng cấp đường ĐT.848 đoạn từ nút giao ĐT.849 đến cầu Cái Tàu Thượng
3 2195/VPUBND-KT 25/09/2020 V/v gia hạn thời gian thực hiện Công văn số 1905/VPUBNDKT ngày 21/8/2020 (lần 2)
4 2193/VPUBND-KT 25/09/2020 V/v giải quyết kiến nghị của Công ty CP Vĩnh Hoàn
5 2194/VPUBND-KT 25/09/2020 V/v giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng
6 94/TTr-UBND 25/09/2020 V/v giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân Tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
7 1317/VPUBND-THVX 25/09/2020 V/v hiệp y khen thưởng
8 1316/VPUBND-THVX 25/09/2020 V/v hướng dẫn khen thưởng thành tích thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên VN giai đoạn 2011 - 2020
9 93/TTr-UBND 25/09/2020 V/v miễn nhiệm chức Uỷ viên Uỷ ban nhân dân Tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Huỳnh Minh Tuấn
10 1314/VPUBND-THVX 25/09/2020 V/v phối hợp thực hiện Kế hoạch giám sát của UBMTTQ VN Tỉnh
11 1313/VPUBND-THVX 25/09/2020 V/v tham mưu thực hiện Thông báo số 2094-TB/TU
12 1315/VPUBND-THVX 25/09/2020 V/v tổ chức giải thưởng báo chí tỉnh Đồng Tháp
13 758/VPUBND-ĐTXD 25/09/2020 V/v tổ chức họp Hội đồng thẩm định Chi phí lập Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
14 2196/VPUBND-KT 25/09/2020 V/v điều chuyển tài sản dự án về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý, sử dụng
15 2197/VPUBND-KT 25/09/2020 V/v đề xuất Nghị quyết hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do Covid-19 ngoài các đối tượng được quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP
16 1312/VPUBND-THVX 25/09/2020 V/v đề xuất phương án kết nối, cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
17 221/KH-UBND 25/09/2020 vận động, tuyển chọn lao động đi làm việc có thời hạn theo hợp đồng tại Nhật Bản đợt 2 năm 2020
18 261/BC-UBND 24/09/2020 Báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công (từ đầu năm đến tháng 8/2020)
19 339/QĐ-UBND-KT 24/09/2020 Tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018 – 2020
20 435/UBND-THVX 24/09/2020 V/v báo cáo số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp