Xuất bản thông tin

null Kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022

Chi tiết bài viết TTGDNN Tuyên truyền Cải cách hành chính

Kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 12/01/2022 của Ủy ban nhân dân Huyện về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022; Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 17/01/2022 của Ủy ban nhân dân Huyện về việc kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 và Quyết định số 313/QĐ-UBND ngày 13/4/2022 của Ủy ban nhân dân Huyện về việc thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn huyện Châu Thành. Đoàn Kiểm tra do ông Lê Minh Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện làm Trưởng đoàn và ông Lương Hoàng Minh, Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ làm Phó Trưởng Đoàn. Đoàn sẽ tổ chức kiểm tra đối với 12 xã, thị trấn và 10 cơ quan chuyên môn thuộc UBND Huyện trong năm 2022.

Thành viên Đoàn kiểm tra họp triển khai nhiệm vụ trước khi kiểm tra

Nhằm kịp thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót trong công tác cải cách hành chính (CCHC), kiểm soát thủ tục hành chính (KSTTHC) để có giải pháp chấn chỉnh, khắc phục ngay. Thành viên Đoàn kiểm tra đã tiến hành họp trao đổi cách thức thực hiện và phân công nhiệm vụ thực hiện nhằm giúp đơn vị được kiểm tra thực hiện công tác CCHC, KSTTHC được tốt hơn.

Đoàn kiểm tra tập trung vào các nội dung như: Công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hoạt động CCHC, KSTTHC; việc thực hiện niêm yết, công khai TTHC; việc giải quyết TTHCcông tác rà soát, đánh giá TTHCtình hình bố trí, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC và trách nhiệm của công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã; công chức chuyên môn trong tiếp nhận, xử lý, giải quyết TTHC và các nội dung khác liên quan đến công tác CCHC, KSTTHC; công tác chỉnh lý tài liệu, công tác văn thư – lưu trữ; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính; việc thực hiện các nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân Huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện giao; công tác tham gia hỗ trợ Bộ phận tiếp nhận và trả kết trong việc tiếp nhận và trả hồ sơ TTHC theo Đề án chuyển giao nhiệm vụ giai đoạn 3 và giai đoạn 3 mở rộng của nhân viên Bưu điện, … và các nội dung khác có liên quan.

Đoàn kiểm tra thông qua kết quả kiểm tra tại UBND xã Tân Phú

Đến ngày 11/5/2022, Đoàn đã kiểm tra được 06 đơn vị (Hòa Tân, Phú Long, An Nhơn, Tân Phú, Tân Phú Trung, Tân Nhuận Đông). Qua kiểm tra Đoàn kiểm tra ghi nhận một số nội dung còn hạn chế của các địa phương, chủ yếu là công tác niêm yết, công khai TTHC; hoạt động chỉ đạo, điều hành CCHC, KSTTHC; quy trình tiếp nhận và giải quyết TTHC trên hệ thống Một cửa điện tử; công tác cập nhật tài liệu, quy trình hệ thống ISO; công tác chỉnh lý tài liệu… Qua đó, Đoàn kiểm tra đã trực tiếp hướng dẫn nghiệp vụ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả và công chức chuyên môn để kịp thời tham mưu đơn vị khắc phục ngay hạn chế, sai sót qua kiểm tra. Đồng thời, Đoàn kiểm tra cũng giao thời gian để đơn vị được kiểm tra tiến hành khắc phục các hạn chế, sai sót và báo cáo kết quả thực hiện về Đoàn kiểm tra tổng hợp.

Đoàn kiểm tra sẽ tiếp tục thực hiện kiểm tra tại các cơ quan, xã, thị trấn còn lại và dự kiến hoàn thành công tác kiểm tra trong tháng 5 năm 2022 và hoàn thành công tác phúc tra trong tháng 6 năm 2022. Sau đợt kiểm tra và phúc tra, Đoàn kiểm tra sẽ tổng hợp báo cáo trình Ủy ban nhân dân Huyện chỉ đạo các cơ quan, địa phương chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, sai sót để công tác CCHC, KSTTHC tại các cơ quan, địa phương đi vào nền nếp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC nhằm góp phần cải thiện Chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và Chỉ số cải cách hành chính của Huyện trong năm 2022 và những năm tiếp theo./.

Thành Lợi