Xuất bản thông tin

null Kết thúc cách ly y tế trong công tác phòng chống, dịch Covid – 19 ngày 06/9/2021

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Kết thúc cách ly y tế trong công tác phòng chống, dịch Covid – 19 ngày 06/9/2021

Ngày 06/9/2021, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành 03 Quyết định Kết thúc cách ly y tế trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 như sau:

1.Kết thúc cách ly y tế đối với một phần tổ 05 và một phần tổ 06, ấp Tây, xã Tân Bình

Kết thúc cách ly y tế đối với một phần tổ 05 và một phần tổ 06, ấp Tây, xã Tân Bình (tại Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện).

Thời gian áp dụng: từ ngày 07/9/2021.

Xem Quyết định!

2. Kết thúc cách ly y tế đối với Công ty TNHH Cỏ may và các hộ dân liền kề thuộc một phần tổ 11, một phần tổ 12, ấp Thạnh Phú, xã Tân Bình

Kết thúc cách ly y tế đối với Công ty TNHH Cỏ may và các hộ dân liền kề thuộc một phần tổ 11, một phần tổ 12, ấp Thạnh Phú, xã Tân Bình (tại Quyết định số 1060/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện).

Thời gian áp dụng: từ ngày 07/9/2021.

Xem Quyết định!

3. Kết thúc cách ly y tế đối với một phần tổ 03, ấp Tân Thuận, xã Tân Nhuận Đông

Kết thúc cách ly y tế đối với một phần tổ 03, ấp Tân Thuận, xã Tân Nhuận Đông (tại Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện).

Thời gian áp dụng: từ ngày 07/9/2021.

Xem Quyết định!

BBT