Xuất bản thông tin

null Chấn chỉnh công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, địa phương trên địa bàn huyện Châu Thành

Chi tiết bài viết TTGDNN Tuyên truyền Cải cách hành chính

Chấn chỉnh công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, địa phương trên địa bàn huyện Châu Thành

Để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các thiếu sót trong quá trình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, địa phương trên địa bàn Huyện. Đồng thời, nhằm tiếp tục cải thiện Chỉ số cải cách hành chính và sự hài lòng của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong thời gian tới. Ngày 08/02/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện đã ban hành Công văn số 574/UBND-NC để chỉ đạo các cơ quan, địa phương trên địa bàn Huyện chấn chỉnh công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Cụ thể:

Ảnh: Bộ phận Tiếp nhận và Trả Kết quả huyện Châu Thành

Yêu cầu các cơ chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Huyện, Công an Huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong giải quyết thủ tục hành chính.

Niêm yết công khai, kịp thời thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết theo quyết định công bố của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh.

Hướng dẫn, giải thích, cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về nội dung thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức có liên quan.

Cấp giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đúng theo quy định.

Không tự đặt ra thủ tục hành chính, hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật.

Việc hướng dẫn, bổ sung hồ sơ phải thực hiện trong thời gian quy định và bằng văn bản. Những thủ tục hành chính trả lại hồ sơ không giải quyết; trả lại hồ sơ để bổ sung, hoặc yêu cầu bổ sung nhiều lần phải được sự đồng ý của Thủ trưởng cơ quan, địa phương và thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do.

Phải có Thư xin lỗi đối với các trường hợp giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn.

Kịp thời xử lý các bộ phận chuyên môn để xảy ra tình trạng thiếu trách nhiệm, chậm trễ, gây phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính đối với cá nhân, tổ chức.

Ảnh: Người dân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Huyện

Đề nghị Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Huyện rà soát các trường hợp hồ sơ còn trễ hạn (kể cả giải quyết trực tiếp và trên phần mềm một cửa điện tử), đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và công chức, viên chức tập trung giải quyết dứt điểm hồ sơ còn tồn đọng; chấn chỉnh ngay tình trạng giải quyết hồ sơ trễ hạn, kéo dài mà không có văn bản trả lời, giải thích, hướng dẫn thực hiện gây thiệt hại, bức xúc cho người dân, có biện pháp để kiểm soát tiến độ giải quyết hồ sơ, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của công chức, viên chức tham gia quy trình giải quyết để xảy ra tình trạng trễ hạn, có biện pháp xử lý theo quy định.

Phân công, bố trí công chức, viên chức tiếp nhận, thẩm định, giải quyết hồ sơ phải thạo việc, có năng lực chuyên môn, có trách nhiệm cao với công việc. Chấn chỉnh ngay việc công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ, ra phiếu hẹn với công dân nhiều lần trên cùng một phiếu hẹn.

Không để xảy ra tình trạng giải quyết hồ sơ trễ hạn. Đối với hồ sơ trễ hạn phải thực hiện Thư xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả đúng theo quy định. Có biện pháp xử lý đối với công chức, viên chức làm chậm trễ.

Tự đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan mình để tìm nguyên nhân và có giải pháp khắc phục hạn chế tình trạng giải quyết hồ sơ trễ hạn. Kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ.

Giao Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện theo dõi việc thực hiện, kịp thời tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân Huyện phê bình, kiểm điểm và xử lý kỷ luật cá nhân, cơ quan, địa phương thực hiện không tốt nội dung chỉ đạo này./.

Thành Lợi