Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1210/QĐ-UBND-HC 07/11/2022 Công bố danh mục Dự án nạo vét duy tu luồng đường thuỷ nội địa, đảm bảo an toàn giao thông thuỷ, nội địa do địa phương quản lý
2 10/2022/TT-BCT 01/06/2022 Thông tư sửa đổi bổi sung một số Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN
3 11/2022/TT-BCT 27/06/2022 Thông tư quy định việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường theo phương thức đấu giá
4 752/QĐ-UBND-HC 13/07/2022 Đề án Tái cơ cấu ngành công nghiệp tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
5 752/QĐ-UBND-HC 13/07/2022 Quyết định phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành công nghiệp tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
6 726/QĐ-TTg 16/06/2022 Quyết định phê duyệt chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040
7 508/QĐ-UBND-HC 18/05/2022 Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
8 05/2022/TT-BCT 18/02/2022 Thông tư Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực
9 11/2022/NĐ-CP 15/01/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2020/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu để hướng dẫn thực hiện việc chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu và Liên hiệp Vương Quốc Anh và Bắc Ai-len
10 95/2021/NĐ-CP 01/11/2021 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 về kinh doanh xăng dầu
11 06/2021/TT-BCT 06/08/2021 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện
12 05/2021/TT-BCT 02/08/2021 Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện
13 03/2021/TT-BCT 11/06/2021 Thông tư về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021
14 721/QĐ-TTg 18/05/2021 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len(UKVFTA)
15 193/QĐ-BCT 21/01/2021 Đính chính các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ban hành kèm theo Thông tư 45, 46,47, 48, 49/2020/TT-BCT
16 50/2020/TT-BCT 21/12/2020 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng amôniắc công nghiệp
17 49/2020/TT-BCT 21/12/2020 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng Poly Aluminium Chloride
18 48/2020/TT-BCT 21/12/2020 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm
19 47/2020/TT-BCT 21/12/2020 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng tiền chất nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp
20 46/2020/TT-BCT 21/12/2020 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng natri hydroxit công nghiệp

Xuất bản thông tin

Danh mục chính Menu