Danh bạ - Thư điện tử

Trang chủ DANH SACH EMAIL DIEN THOAI

Danh bạ - Thư điện tử

STT

Họ và Tên

Chức Vụ

Văn Phòng

Di Động

Email

LÃNH ĐẠO SỞ

1

Trần Thanh Liêm

Giám đốc

3560609

0918.054.261

ttliem.khcn@dongthap.gov.vn

ttliem.dongthap@moet.edu.vn

2

Huỳnh Văn Quản

Phó Giám đốc

 

0947.578.781

hvanquan@dongthap.gov.vn

huynhquang62@yahoo.com

3

Nguyễn Văn Hùng

Phó Giám đốc

3852.249

0919.106.737

nvhung.khcn@dongthap.gov.vn

hungtc90@gmail.com

4

Nguyễn Thành Tài

Phó Giám đốc

0918.973.938

nttai.khcn@dongthap.gov.vn

thanhtainnhcl@gmail.com

VĂN PHÒNG SỞ

5

Nguyễn Thái Bình

Chánh Văn phòng

3851.543

0853.115.299

ntbinh0311@gmail.com

ntbinh.khcn@dongthap.gov.vn

6

Trần Thanh Cường

P.Chánh Văn phòng

3853.552

0909.670.890

ttcuong.khcn@dongthap.gov.vn

thanhcuongkhcn@gmail.com

8

Ngô Bá Khởi

P.Chánh Văn phòng

3853.395

0975.549.486

nbkhoi.khcn@dongthap.gov.vn

khoi74nd@gmail.com

9

Nguyễn Hoàng Mỹ Yến

Kế toán trưởng

3853.395

0917.136.316

nhmyen.khcn@dongthap.gov.vn

nhmyenskhcn@gmail.com

10

Lê Kim Yến

Chuyên viên

3851.543

0907.838.205

lkyen.khcn@dongthap.gov.vn

lekimyen.dhtp6a@gmail.com

11

Võ Thị Mỹ Lệ

Văn thư

3851.543

0769.360.386

vtmle.skhcn@dongthap.gov.vn

mylevo1990@gmail.com

12

Phạm Hoàng Thật

Chuyên viên

3853.551

0817.113.556

phthat.khcn@dongthap.gov.vn

phthat.khcn@gmail.com

13

Võ Thị Diễm Trinh

Chuyên viên

3851.543

0388.733.009

vtdtrinh.khcn@dongthap.gov.vn

diemtrinhvt17@gmail.com

14

Trương Thị Anh Thư

Kế Toán Viên

3853.395

0944.264.949

ttathu.khcn@dongthap.gov.vn

thuskhcn13@yahoo.com

15

Nguyễn Ngọc Hân

Chuyên viên

3853.395

0939.313.563

 nnhan.khcn@dongthap.gov.vn

nguyenngochan3101@gmail.com

16

Vương Văn Bàn

Nhân viên(Bảo vệ)

0916.371.585

17

Bùi Văn Hòa

Nhân viên (Bảo vệ)

0938.698.526

18

Trần Thị Kim Thanh

Nhân viên (PV)

 

0939.778.792

 

19

Phạm Thành Phú

Nhân viên (Lái xe)

 

0918.880.601

 

THANH TRA SỞ

20

Trần Thị Thế Hòa

Chánh Thanh tra

3853.550

0919.460.222

ttthoa.khcn@dongthap.gov.vn

ttraskhcndt@yahoo.com

21

Võ Hoàng Nguyên

P. Chánh Thanh tra

3853.550

0913.669.164

vhnguyen.khcn@dongthap.gov.vn

nguyenkhcndt@yahoo.com.vn

22

Nguyễn Thanh Phong

Thanh tra viên

3853.550

0988.230.708

ntphong.skhcn@dongthap.gov.vn

PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ VÀ CHUYÊN NGÀNH

23

Phan Trọng Tường

Trưởng Phòng

3853.552

0909.775.377

pttuong.khcn@dongthap.gov.vn

phantrongtuong@gmail.com

24

Bùi Thị Liên

P.Trưởng Phòng

3853.551

02773.504.739

btlien.khcn@dongthap.gov.vn

thongtinkhcndt@gmail.com

25

Vũ Thị Ngọc Hương

Chuyên viên

3851.543

0376.870.339

vtnhuong.khcn@dongthap.gov.vn

vungochuonglaw@gmail.com

26

Nguyễn Phú Thịnh

Chuyên viên

3853.552

0988.138.212

npthinh.skhcn@dongthap.gov.vn

npthinh87@gmail.com

27

Huỳnh Thị Kim Phượng

Chuyên viên

3853.552

0948.751.036

htkphuong.s khcn@dongthap.gov.vn

kimphuongh@gmail.com

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC

28

Nguyễn Thành Trung

Trưởng Phòng

3853.433

0918.435.445

nttrung@dongthap.gov.vn

trungkhcndt@yahoo.com

29

Phan Vinh Quang

P.Trưởng Phòng

3853.433

0917.171.009

pvquang@dongthap.gov.vn

pvquang1983@gmail.com

30

Trương Võ Phú Tân

Chuyên viên

3853.433

0945.560.548

tvptan.khcn@dongthap.gov.vn

tan.khcndt@gmail.com

31

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Chuyên viên

3853.433

0987.082.382

nttmai.khcn@dongthap.gov.vn

luckymai@gmail.com

32

Phạm Nguyễn Yến Trinh

Chuyên viên

3853.433

0901.083.880

 pnytrinh.khcn@dongthap.gov.vn

pnytrinh@gmail.com

CHI CỤC TIÊU CHUẨN - ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG

1

Võ Hồng Vân

Chi cục trưởng

3504.485

0913.844.485

vhvan.skhcn@dongthap.gov.vn

vanvotdc@yahoo.com.vn

2

Nguyễn Minh Tùng

P.Chi cục trưởng

8510.089

0917.401.859

nmtung.skhcn@dongthap.gov.vn

nguyenminhtungtdc99@yahoo.com

3

Phan Thanh Phong

P.Chi cục trưởng

3.708333

0918.054.555

ptphong.khcn@dongthap.gov.vn

phongskhcn@yahoo.com

PHÒNG HÀNH CHÍNH – TỔNG HỢP

4

Nguyễn Tấn Hùng

Trưởng phòng

3673.979

0913.757.780

nthung.skhcn@dongthap.gov.vn

hunghau_66@yahoo.com.vn

5

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Kế toán trưởng

3673.979

0973.131.374

ntthang.skhcn@dongthap.gov.vn

nguyenhang28153@gmail.com

6

Nguyễn Hồng Ly

Chuyên viên

3673.979

0886.423.102

nhly.skhcn@dongthap.gov.vn

PHÒNG QUẢN LÝ ĐO LƯỜNG

7

Nguyễn Hồng Hậu

P.Trưởng Phòng

8510.089

0918 271 339

nhhau.skhcn@dongthap.gov.vn

nguyenhonghaudongthap@gmail.com

8

Nguyễn Thanh Thảo

Chuyên viên

3.770277

0939518997

ntthao.khcn@dongthap.gov.vn

nguyenthanhthao452002@gmail.com

PHÒNG QUẢN LÝ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

9

Lê Hồng Nhân

Chuyên viên

8510.089

0376 838 995

lhnhan.skhcn@dongthap.gov.vn

lhnhan228@gmail.com

10

Nguyễn Thị Cẩm Tú

Chuyên viên

3874.878

0908.225.454

ntctu.skhcn@dongthap.gov.vn

ngtuvn@gmail.com

11

Võ Quốc Sĩ

Chuyên viên

3673.979

0766 831 318

vqsi.skhcn@dongthap.gov.vn

voquocsi@outlook.com

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH VÀ KIỂM NGHIỆM ĐỒNG THÁP

1

Nguyễn Hồng Thắng

Giám Đốc

3.890088

0918.715.588

nhthang@dongthap.gov.vn

nguyenhongthangttkt@yahoo.com

2

Lê Văn Thoại

P.Giám Đốc

3.960099

0919.447.221

lvthoai.khcn@dongthap.gov.vn

levanthoailab@yahoo.com.vn

3

Huỳnh Trung Tín

P.Giám Đốc

0916.777.587

httin.skhcn@dongthap.gov.vn

trungtinttkttcdlcl@gmail.com

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP

4

Lê Tiến Huy

Trưởng phòng

3.851833

0783 450 093

lthuy.khcn@dongthap.gov.vn

tienhuy31011982@gmail.com

5

Huỳnh Trần Xuân Hương

Kế toán trưởng

3.851833

0777 392 663

htxhuong.khcn@dongthap.gov.vn

xuanhuongdt88@gmail.com

6

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Viên chức

3.851833

0972 393 669

ntnhoa.khcn@dongthap.gov.vn

nguyenhoadt89@gmail.com

7

Đỗ Hồ Hòa

Viên chức

3.851833

0939 121 282

dhhoa.khcn@dongthap.gov.vn

dohohoa1212@gmail.com

8

Nguyễn Thị Hường

Văn Thư – Thủ quỹ

3.851833

0919 230 639

nthuong.khcn@dongthap.gov.vn

huongkhcn206@gmail.com

9

Nguyễn Thanh Hà

Viên chức

0907131954

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif ntha.khcn@dongthap.gov.vn

phuongha180388@gmail.com

10

Phan Nghĩa Bình

Tài xế

02773708088

 

11

Tăng Ngọc Quý

Tài xế

0949 891 912

 

12

Nguyễn Văn Chiến

Bảo vệ

0919 138 327

 

13

Mai Anh Tiến

Bảo vệ

0914 803 758

14

Nguyễn Văn Cư

Bảo vệ

0366 123 764

PHÒNG PHÂN TÍCH THỬ NGHIỆM

15

Võ Thị Bích Trân

Phó Trưởng phòng

3.680066

0939 111 282

vtbtran.khcn@dongthap.gov.vn

vtbtran07@gmail.com

16

Phạm Hoàng Phi

Viên chức

3.870834

0988 995 315

phphi.khcn@dongthap.gov.vn

phamhoangphi.h07@gmail.com

17

Huỳnh Thị Ngọc

Viên chức

3.870834

0763 969 929

htngoc.khcn@dongthap.gov.vn

ngochuynh1084@gmail.com

18

Nguyễn Thị Hồng Sương

Viên chức

3.870834

0907 354 678

nthsuong.khcn@dongthap.gov.vn

nthsuong0402@gmail.com

19

Lê Thị Hồng Giao

Viên chức

3.870834

0945 729 995

lthgiao.khcn@dongthap.gov.vn

lthgiao2571986@gmail.com

20

Nguyễn Thị Tú Trinh

Viên chức

3.870834

0918 798 608

ntttrinh.khcn@dongthap.gov.vn

tutrinhttktdt@yahoo.com.vn

21

Bùi Thị Diễm Thảo

Viên chức

3.870834

0396 952 765

btdthao.khcn@dongthap.gov.vn

btdthao240388@gmail.com

22

Phạm Ngọc Quyên

Viên chức

3.870834

0795 942 388

pnquyen.khcn@dongthap.gov.vn

quyen_phamngoc@yahoo.com.vn

23

Võ Hoàng Khương

Viên chức

3.870834

0359 717 753

vhkhuong1994@gmail.com

24

Trần Thị Kim Xuyến

Viên chức

3.870834

0353 688 857

ttcxuyen7226@gmail.com

25

Ngô Đăng Khoa

Viên chức

3.680066

0356 620 985

ndkhoa.khcn@dongthap.gov.vn

ngokhoa2307@gmail.com

26

Đào Ngọc Duy Tùng

Viên chức

3.680066

0983 454 248

dndtung.khcn@dongthap.gov.vn

dngdtung911@gmail.com

27

Huỳnh Thị Kim Yến

Viên chức

3.680066

0932 129 284

htkyen.khcn@dongthap.gov.vn

yenhuynh456@gmail.com

28

Nguyễn Thị Kim Chi

Viên chức

3.680066

0984 723 321

ntkchi.khcn@dongthap.gov.vn

kimchinguyenthi30@gmail.com

PHÒNG THÔNG TIN VÀ ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

29

Phạm Thị Hồng

Trưởng phòng

3.870835

0939 494 117

pthong.khcn@dongthap.gov.vn

phhong1987@gmail.com

30

Võ Tuấn Anh

Viên chức

3.870835

0348 586 008

vtanh.khcn@dongthap.gov.vn

tuananh.caolanh050@gmail.com

31

Lê Tuấn

Viên chức

3.870835

0368 926 860

ltuan.khcn@dongthap.gov.vn

letuanbvtv11@gmail.com

32

Phan Hồng Nhung

Viên chức

3.870835

0357 098 963

phnhung.khcn@dongthap.gov.vn

hongnhungphan1993@gmail.com

33

Nguyễn Thị Trúc Ly

Viên chức

3.870835

0774011992

nttly.khcn@dongthap.gov.vn

truclynvk9@gmail.com

PHÒNG TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT

34

Đặng Huỳnh Phú Đạt

Trưởng phòng

3.890055

0368 573 839

dhpdat.khcn@dongthap.gov.vn

danghuynh2011@gmail.com

35

Bùi Trần Tiến

Viên chức

3.890055

0949 118 698

bttien.khcn@dongthap.gov.vn

buitrantien92@gmail.com

36

Nguyễn Thống Nhứt

Viên chức

3.770277

919099035

ntnhut.khcn@dongthap.gov.vn

gianguyendesigndt@gmail.com

37

Võ Hoàng Việt

Viên chức

3.890055

0911 213 118

vhvietkhmt@gmail.com

PHÒNG KIỂM ĐỊNH - HIỆU CHUẨN

38

Phạm Duy

Trưởng phòng

3.852908

0909 051 955

pduy.khcn@dongthap.gov.vn

phamduyttkt@gmail.com

39

Trần Duy Thanh

Phó Trưởng phòng

3.770277

974369696

tdthanh.khcn@dongthap.gov.vn

duythanh0888@gmail.com

40

Phạm Tứ Được

Viên chức

3.770277

0908999962

ptduoc.khcn@dongthap.gov.vn

duocpt1506@gmail.com

41

Trần Phú Nghiệp

Viên chức

3.770277

0919961132

tpnghiep.khcn@dongthap.gov.vn

tranphunghiep@gmail.com

42

Phạm Toàn Trung

Viên chức

3.770277

0358974101

pttrung.khcn@dongthap.gov.vn

phamtoantrung08@gmail.com

43

Mai Phước Duy

Viên chức

3.770277

0939611118

mpduy.khcn@dongthap.gov.vn

maiphuocduy261992@gmail.com

44

Hồ Quốc Khánh

Viên chức

3.853431

0939 771 359

 hoquockhanh2571969@gmail.com

45

Võ Hồ Phong

Viên chức

3.853431

0333 405 904

vohophong97@gmail.com

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin