Xuất bản thông tin

null Quy chế Quản lý hoạt động bồi dưỡng của Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ( Ban hành kèm theo Quyết định số 4874 - QĐ/HVTCQG ngày 30/9/2019 cùa Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh)

Chi tiết bài viết Quy chế

Quy chế Quản lý hoạt động bồi dưỡng của Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ( Ban hành kèm theo Quyết định số 4874 - QĐ/HVTCQG ngày 30/9/2019 cùa Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh)