Chức năng - Nhiệm vụ

Trang chủ Chức năng - nhiệm vụ

Chức năng - Nhiệm vụ

 

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH ĐỒNG THÁP 

_______________________________ 

 

I. Chức năng, nhiệm vụ của Trường Chính trị

1. Chức năng

- Thực hiện Quy định số 09-QĐi/TW ngày 13/11/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thực hiện Quy định số 1064-QĐi/TU ngày 12/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh.

- Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp.

- Trường Chính trị Tỉnh có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức ở địa phương về lý luận chính trị, hành chính; đường lối, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; kiến thức về pháp luật và quản lý hành chính Nhà nước và một số lĩnh vực khác.

2. Nhiệm vụ

2.1. Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng

- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể ở xã, phường, thị trấn và các đơn vị tương đương trong Tỉnh.

- Đào tạo, bồi dưỡng trưởng, phó phòng của sở, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, cấp tỉnh và tương đương trong Tỉnh.

- Đào tạo cán bộ dự nguồn, cán bộ nữ trẻ ở các chức danh trên.

- Bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp cơ sở và một số đối tượng khác về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước và một số lĩnh vực khác.

2.2. Các loại hình đào tạo, bồi dưỡng

- Đào tạo Trung cấp Chính trị - Hành chính cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở; cán bộ, công chức, viên chức của Tỉnh.

- Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện.

- Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, chuyên môn, nghiệp vụ cho các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý; cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ của các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể ở xã, phường, thị trấn trong Tỉnh.

- Bồi dưỡng chuyên viên, chuyên viên chính và các chức danh tương đương.

- Bồi dưỡng nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giảng viên và báo cáo viên của Trung tâm bồi dưỡng Chính trị cấp huyện, thị, thành phố thuộc Tỉnh.

- Liên kết với các Học viện, các Trường đại học mở các lớp đào tạo đại học, cao cấp lý luận chính trị, trung cấp chuyên ngành và các lớp đào tạo bồi dưỡng khác cho cán bộ, công chức. Ngoài những nội dung nêu trên, nhà trường còn đảm nhận một số nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao.

2.3. Tổ chức quản lý đào tạo, bồi dưỡng

- Tổ chức quản lý tốt các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, các lớp liên kết. Triển khai và áp dụng bộ quy chế theo Quyết định số 2252-QĐ/HVCTQG ngày 02/5/2019 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành bộ quy chế quản lý đào tạo của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm:

+ Quy chế đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính.

+ Quy chế giảng viên trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

+ Quy chế nghiên cứu khoa học của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

+ Quy chế thanh tra đào tạo, bồi dưỡng của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Tổ chức đánh giá kết quả đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo chặt chẽ, khách quan, chống các biểu hiện tiêu cực trong thi, kiểm tra và bệnh thành tích.

2.4. Tổ chức hoạt động bổ trợ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng

- Tuỳ theo nội dung, chương trình lớp học, Trường xây dựng kế hoạch tổ chức cho học viên đi nghiên cứu thực tế trong từng môn học và kết thúc khoá học. Sau mỗi đợt đi thực tế mỗi học viên đều phải có bản thu hoạch, Trường có đánh giá kết quả thu hoạch như những bài kiểm tra, thi của môn học.

- Xây dựng các báo cáo thực tế, kinh nghiệm thực tiễn, bài tập tình huống phù hợp với từng môn học, lớp học để học viên được tiếp cận.

- Duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, tích cực tham gia nghiên cứu tổng kết thực tiễn của địa phương để phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

2.5. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên

Xây dựng kế hoạch và thực hiện tuyển chọn, phân công, điều động, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu về số lượng và chất lượng cho hiện tại và tương lai. Duy trì chế độ giảng viên kiêm chức.

Phát huy tính tích cực, sáng tạo của giảng viên trong nghiên cứu, giảng dạy, Trường qui định chế độ giảng viên đi thực tế ở cơ sơ hàng năm.

Tổ chức thi giảng viên dạy giỏi cấp Trường hàng năm, có chế độ qui định cụ thể để động viên kịp thời giảng viên có chuyên môn, kinh nghiệm giảng dạy tốt. Cán bộ, giảng viên Trường Chính trị được tham dự đầy đủ các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức./.

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin