Xuất bản thông tin

null Quyết định 334 - QĐ/TCT về việc Quy định cụ thể Quy chế Quản lý đào tạo và Quy chế hoạt động bồi dưỡng cùa Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Chi tiết bài viết Quy chế

Quyết định 334 - QĐ/TCT về việc Quy định cụ thể Quy chế Quản lý đào tạo và Quy chế hoạt động bồi dưỡng cùa Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương