Xuất bản thông tin

null Thông báo chiêu sinh lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung, khóa 160 (C160 - ĐUK) và khóa 161 (C161 - ĐUK)