Xuất bản thông tin

null Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp hướng tới xây dựng Trường chuẩn sau 02 năm triển khai thực hiện Quy định 09-QĐi/TW của Ban Bí thư

Tin tức Tin tức - Sự kiện

Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp hướng tới xây dựng Trường chuẩn sau 02 năm triển khai thực hiện Quy định 09-QĐi/TW của Ban Bí thư

                                   Mai Quang Khả, Phòng QLĐT và NCKH

Thực hiện sự chỉ đạo của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về thực hiện Quy định số 09-QĐi/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Quy định 1064-QĐ/TU ngày 12/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị Tỉnh.

Sau 02 năm thực hiện, trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, giảng dạy của cán bộ, viên chức ngày càng được nâng lên; cơ sở vật chất, trang thiết bị được bổ sung, nâng cấp kịp thời đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn. Ý thức chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế, kỷ luật, kỷ cương, văn hóa đạo đức của đội ngũ cán bộ, viên chức, giảng viên, học viên cũng được nâng lên.

Đánh giá chung về tác động, ảnh hưởng của Quy định số 09-QĐi/TW đối với Trường

Nhìn chung, qua 02 năm thực hiện Quy định số 09-QĐi/TW và Quy định 1064-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trường đã chủ động chuẩn bị trong các khâu để thực hiện đúng theo quy định. Quy định số 09-QĐi/TW được ban hành đúng vào thời điểm tỉnh Đồng Tháp đang chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở, bảo đảm tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Qua thực hiện tổ chức bộ máy của Trường được gọn nhẹ, bảo đảm điều hành thông suốt hơn; nội dung được cụ thể, rõ ràng hơn trong các bước của công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học; tỉ lệ giảng viên nghiên cứu; đặc biệt là thống nhất đưa về đầu mối để đào tạo, bồi dưỡng là Trường Chính trị. Bên cạnh đó, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh còn ban hành các bộ quy chế về quản lý đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, thanh kiểm tra, góp phần cho các trường chính trị nói chung cũng như Trường Chính trị Đồng Tháp điều hành có hiệu quả hơn.

Những hạn chế, khó khăn, vướng mắc

Công tác phối hợp tham mưu cho Tỉnh ủy quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị Tỉnh có lúc cũng còn chậm so với thời gian Quy định số 09-QĐi/TW đã ban hành, nhất là khâu phối hợp, đôn đốc để ban hành Quy định của Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Trường Chính trị Tỉnh làm cơ sở cho việc sắp xếp, thay đổi con dấu chưa theo đúng thời gian quy định.

Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tế theo Quy định 09-QĐi/TW có những nội dung thực hiện còn hạn chế, nhất là lĩnh vực nghiên cứu khoa học, mà cụ thể các đề tài khoa học cấp tỉnh, cấp cơ sở, cấp trường, cấp khoa tham gia còn ít; tham mưu Tỉnh sửa đổi các quy định về các chế độ đối với lực lượng giảng dạy còn chậm.

 Chưa tạo cơ chế cho Trường trong việc chủ động tuyển chọn viên chức, giảng viên (hiện nay phải qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy kết hợp tổ chức thi tuyển); Việc tham mưu Tỉnh ban hành Đề án vị trí việc làm còn chậm, ảnh hưởng đến việc sắp xếp lại viên chức Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu còn thừa do đề án cũ để lại; đội ngũ giảng viên và lực lượng nghiên cứu chưa đạt 75% theo quy định.

Do cơ chế chính sách trong tuyển dụng viên chức, giảng viên chưa thật sự thông thoáng, còn phụ thuộc vào Ban Tổ chức Tỉnh ủy trong tổ chức thi tuyển, xét tuyển viên chức, giảng viên, nên khâu tuyển giảng viên của Trường có lúc không kịp thời; trong khi đó đội ngũ giảng viên hiện còn thiếu so với nhu cầu giảng dạy và học tập.

Thực trạng đội ngũ viên chức, giảng viên hiện tại, nên việc sắp xếp gặp nhiều khó khăn, nhất là viên chức ở Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu còn thừa một số vị trí (quản lý ký túc xá, điện nước, bảo vệ, thủ quỹ).

Nguyên nhân của kết quả, hạn chế

Nguyên nhân của kết quả

Là do có sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về thực hiện Quy định số 09-QĐi/TW mà trọng tâm là việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy Trường Chính trị bảo đảm tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo đúng tinh thần Quy định 09-QĐi/TW và Quy định 1064-QĐ/TU.

Lãnh đạo Trường thường xuyên quan tâm chỉ đạo các bộ phận có liên quan tham mưu xây dựng quy định, đề án sắp xếp tổ chức bộ máy được kịp thời để trình Tỉnh ủy phê duyệt.

Đi kèm với thực hiện Quy định 09-QĐi/TW, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh còn bàn hành Bộ quy chế về đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, thanh tra…giúp Trường thuận lợi hơn trong quá trình thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, công tác thanh tra, kiểm tra.

Nguyên nhân của hạn chế

Do sự phối hợp tham mưu cho Tỉnh ủy thực hiện Quy định số 09-QĐi/TW đôi lúc cũng còn chậm so với thời gian; Việc kiểm tra, đôn đốc bộ phận tham mưu trực tiếp cho lãnh đạo Trường, nhất là chế độ trong giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học, sắp xếp cán bộ thực hiện có mặt còn chậm theo yêu cầu.

Hướng tới xây dựng trường chính trị đạt chuẩn, Trường cần hướng tới thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp.

- Tiếp tục thực hiện Quy định số 09-QĐi/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy trường chính trị; Quyết định số 587/QĐ-TTg ngày 17/5/2019 của Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Đảm bảo từng bước việc sắp xếp tổ chức bộ máy đúng theo Quy định, nhất là lực lượng giảng dạy và nghiên cứu.

- Xây dựng và hoàn chỉnh các đề án trình Tỉnh ủy phê duyệt (đề án vị trí việc làm, đề án xây dựng phát triển Trường đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030). Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, viên chức, giảng viên đến năm 2025.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chương trình, giáo trình, quy chế quản lý đào tạo và các văn bản hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Thường xuyên tổ chức các hình thức sinh hoạt chuyên môn nhằm cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới, chủ trương mới, văn bản pháp luật mới cho cán bộ, giảng viên; tiếp tục đổi mới phương pháp đào tạo, bồi dưỡng; tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong quản lý, đánh giá học viên; lấy kết quả học tập, rèn luyện là một tiêu chí để đánh giá cán bộ.

- Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn. Chủ động đề xuất, đảm nhận các đề tài, hội thảo khoa học cấp tỉnh; phát huy vai trò định hướng, tạo cơ chế, môi trường của Lãnh đạo Trường thông qua giao đề tài khoa học cấp trường cho đội ngũ quản lý, giảng viên; chú trọng tư vấn, kiến nghị, đề xuất giải pháp đổi mới quản lý đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; sản phẩm đề tài khoa học, kỷ yếu hội thảo cần có cơ chế để biên soạn thành sách chuyên khảo, tham khảo phục vụ cấp ủy, chính quyền địa phương và công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập của giảng viên, học viên. Chuẩn hóa xuất bản Thông tin lý luận và thực tiễn theo đúng hướng dẫn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

- Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, đội ngũ giảng viên; cử đúng đối tượng, đủ số lượng cán bộ, giảng viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức chiêu sinh; tiếp tục khuyến khích cán bộ, giảng viên học nâng cao trình độ thành tiến sĩ; bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tạo mọi điều kiện để các giảng viên tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn nhằm bổ sung kiến thức, phát huy năng lực, hoàn thiện các tiêu chí, tiêu chuẩn, nhiệm vụ của giảng viên; tăng cường các biện pháp đánh giá chất lượng của giảng viên, chú trọng lấy ý kiến phản hồi từ người học; quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ đối với cán bộ, giảng viên.

- Rà soát lại các tiêu chí về xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập. Tăng cường hiện đại hóa cơ sở vật chất - kỹ thuật hướng đến mô hình trường chính trị chuẩn theo tiêu chí Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành.

- Đổi mới các khâu trong công tác thi đua, khen thưởng theo chủ đề: “Đoàn kết - Kỷ cương - Gương mẫu - Sáng tạo - Hiệu quả” do Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát động tại buổi lễ tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025. Tăng cường thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Quy định về ứng xử văn hóa của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Kế hoạch phát động thi đua của UBND Tỉnh về quy định cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện văn hóa công sở.

Bằng những giải pháp đồng bộ, quyết tâm cao, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao của Thường trực Tỉnh ủy và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, tin chắc rằng thời gian tới Trường Chính trị Đồng Tháp sẽ đạt được nhiều thành tựu vững chắc hơn trong tiến trình xây dựng trường chính trị đạt chuẩn./.

Tài liệu tham khảo

Báo cáo số 01-BC/TCT, ngày 22 tháng 10 năm 2020 của Trường Chính trị Đồng Tháp  về sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Quy định số 09-QĐi/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.