Công khai ngân sách nhà nước.

Trang chủ Công khai ngân sách

Công khai ngân sách nhà nước.

STT

Nội dung

Xem chi tiết

01

Công khai tình hình thực hiện thu, chi ngân sách Nhà nước huyện Cao Lãnh quý I năm 2024

Xem chi tiết nội dung

02

Công khai dự toán ngân sách Nhà nước huyện Cao Lãnh năm 2024

Xem chi tiết nội dung

03

Công khai tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước huyện Cao Lãnh quý III năm 2023

Xem chi tiết nội dung

04

Công khai tình hình thu, chi ngân sách nhà nước huyện Cao Lãnh quý II năm 2023

Xem chi tiết nội dung

05

Công khai tình hình thu, chi ngân sách nhà nước huyện Cao Lãnh 6 tháng đầu năm 2023

Xem chi tiết nội dung

06

Công khai tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước huyện Cao Lãnh quý I năm 2023

Xem chi tiết nội dung

07

công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước huyện Cao Lãnh năm 2023

Xem chi tiết nội dung

08

Công khai Dự toán năm 2023 trình Hội đồng nhân dân Huyện

Xem chi tiết nội dung

09

Công khai tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước huyện Cao Lãnh quý III năm 2022

Xem chi tiết nội dung

10

Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước huyện Cao Lãnh năm 2021

Xem chi tiết nội dung

11

Công khai tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước huyện Cao Lãnh 6 tháng năm 2022

Xem chi tiết nội dung

12

Công khai tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước huyện Cao Lãnh quý II năm 2022

Xem chi tiết nội dung

13

Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước huyện Cao Lãnh năm 2022

Xem chi tiết nội dung

14

Công khai tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước huyện Cao Lãnh quý I năm 2022

Xem chi tiết nội dung

15

Công khai tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước huyện Cao Lãnh quý IV năm 2021

Xem chi tiết nội dung

16

Công khai tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước huyện Cao Lãnh quý III năm 2021

Xem chi tiết nội dung

17

Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước huyện Cao Lãnh năm 2020

Xem chi tiết nội dung

18

Công khai tình hình ước thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước huyện Cao Lãnh 6 tháng đầu năm 2021

Xem chi tiết nội dung

19

Công khai tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước huyện Cao Lãnh quý II năm 2021

Xem chi tiết nội dung

20

Công khai tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước huyện Cao Lãnh quý I năm 2021

Xem chi tiết nội dung

21

Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

Xem chi tiết nội dung

22

Công khai kế hoạch mua sắm tài sản tập trung năm 2021

Xem chi tiết nội dung

23

Công khai tình hình ước thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước huyện Cao Lãnh 9 tháng đầu năm 2020

Xem chi tiết nội dung

24

Công khai kế hoạch mua sắm tài sản và kết quả thực hiện mua sắm tài sản năm 2020

Xem chi tiết nội dung

25

Công khai tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước huyện Cao Lãnh quý III năm 2020

Xem chi tiết nội dung

26

Công khai tình hình ước thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước huyện Cao Lãnh 6 tháng đầu năm 2020

Xem chi tiết nội dung

27

Công khai tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước huyện Cao Lãnh quý II năm 2020

Xem chi tiết nội dung

28

Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước huyện Cao Lãnh năm 2019

Xem chi tiết nội dung

29

Công khai tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước huyện Cao Lãnh quý I năm 2020

Xem chi tiết nội dung

Navigation Menu

Navigation Menu