UBMTTQ

Trang chủ MTTQ và các tổ chức CTXH

UBMTTQ

UỶ BAN MTTQ VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI HUYỆN

---------o0o----------

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Mail

I. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Huyện

Nguyễn Văn Đức

Chủ tịch

Đang cập nhật

nguyenvanducbt@gmail.com

Lê Thanh Tâm

Phó Chủ tịch

0917.822.565

lethanhtam666@gmail.com

Lê Thị Ngọc Châu

Uỷ viên TT

0988422936

sanggiau1970@gmail.com

II. Tổ Chức chính trị - xã hội

1. Liên đoàn Lao động Huyện

Lê Thị Thu Hồng

Chủ tịch

0767 891 010

Nguyễn Văn Tính

Phó Chủ tịch

0915.849.595

2. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện

Nguyễn Hoàng Rin

Bí thư

0396.190765

nhrin87@gmail.com

Nguyễn Thị Nguyệt

Phó Bí thư

0912.688.919

nguyennguyet.caolanh@gmail.com

3. Hội Cựu chiến binh Huyện

Trần Thị Khoa

Chủ tịch

0913.839.812

khoahccb@gmail.com

Nguyễn Văn Thắng

Phó Chủ tịch

0919.660.496

daonguyenthanh12555@gmail.com

Võ Chí Sĩ

Phó Chủ tịch

0327.940.942

chisivo01@gmail.com

4. Hội Liên hiệp Phụ nữ Huyện

Trần Thị Nết

Chủ tịch

0988.191.458

tranthinet@gmail.com

Lê Thị Xuân Đào

Phó Chủ tích

0919.088.671

5. Hội nông dân Huyện

Nguyễn Thanh Dũng

Chủ tịch

0903.394170

dungliem65@gmail.com

Đỗ Thanh Thuấn

Phó Chủ tịch

0913.938.509

dothanhthuan@gmail.com

Navigation Menu

Navigation Menu