UBMT

Trang chủ MTTQ và các tổ chức CTXH

UBMT

UỶ BAN MTTQ VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI HUYỆN

---------o0o----------

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Mail

I. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Huyện

Nguyễn Văn Đức

Chủ tịch

0908.401.404

nguyenvanducbt@gmail.com

Lê Thanh Tâm

Phó Chủ tịch

0917.822.565

lethanhtam666@gmail.com

Phó Chủ tịch

II. Tổ Chức chính trị - xã hội

1. Liên đoàn Lao động Huyện

Phạm Thị Xuân Mai

Chủ tịch

0913.947.827

xuanmai.cdcl@gmail.com

Nguyễn Văn Tính

Phó Chủ tịch

0915.849.595

2. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện

Nguyễn Hoàng Rin

Bí thư

0396.190765

nhrin87@gmail.com

Nguyễn Thị Nguyệt

Phó Bí thư

0912.688.919

nguyennguyet.caolanh@gmail.com

3. Hội Cựu chiến binh Huyện

Trần Thị Khoa

Chủ tịch

0913.839.812

khoahccb@gmail.com

Nguyễn Văn Thắng

Phó Chủ tịch

0919.660.496

daonguyenthanh12555@gmail.com

Võ Chí Sĩ

Phó Chủ tịch

0327.940.942

chisivo01@gmail.com

4. Hội Liên hiệp Phụ nữ Huyện

Trần Thị Nết

Chủ tịch

0988.191.458

tranthinet@gmail.com

Lê Thị Xuân Đào

Phó Chủ tích

0919.088.671

5. Hội nông dân Huyện

Nguyễn Thanh Dũng

Chủ tịch

0903.394170

dungliem65@gmail.com

Đỗ Thanh Thuấn

Phó Chủ tịch

0913.938.509

dothanhthuan@gmail.com

Navigation Menu

Navigation Menu

Node: dongthap.gov.vn:8080