Xuất bản thông tin

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 367/BC-HĐND 02/12/2020 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách về các Báo cáo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách tại kỳ họp lần thứ 17, HĐND Tỉnh khóa IX
2 368/BC-HĐND 02/12/2020 Báo cáo tóm tắt thẩm tra của Ban KTNS về các Báo cáo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách tại kỳ họp lần thứ 17, HĐND Tỉnh khóa IX
3 356/BC-HĐND 30/12/2020 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế đối với dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 17, HĐND Tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
4 319/BC-HĐND 13/11/2020 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách về kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2020, kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021 và về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020, kế hoạch 5 năm 2021-2025
5 318/BC-HĐND 13/11/2020 Báo cáo thẩm tra Báo cáo số 283/BC-UBND ngày 22/10/2020 của UBND Tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
6 317/BC-HĐND 13/11/2020 Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân Tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ mười bảy, HĐND Tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
7 316/BC-HĐND 13/11/2020 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách về các Báo cáo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách tại kỳ họp lần thứ 17, HĐND Tỉnh khóa IX
8 315/BC-HĐND 13/11/2020 Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch phát triển văn hóa - xã hội năm 2021
9 313/BC-HĐND 13/11/2020 Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ 05 năm (2016 - 2020) và kế hoạch phát triển văn hóa - xã hội 05 năm (2021 - 2025)
10 312/BC-HĐND 13/11/2020 BC thẩm tra về các tờ trình và dự thảo Nghị quyết do UBND Tỉnh trình liên quan đến lĩnh vực văn hóa - xã hội tại kỳ họp lần thứ mười bảy HĐND Tỉnh khóa IX
11 311/BC-HĐND 12/11/2020 BC thẩm tra của Ban Pháp chế đối với dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ mười bảy, HĐND Tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
12 309/BC-HĐND 12/11/2020 Báo cáo thẩm tra các báo cáo năm 2020 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo TTATGT; phòng, chống tham nhũng; giải quyết khiếu nại, tố cáo; báo cáo của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục THADS Tỉnh trình tại kỳ họp thứ 17, HĐND Tỉnh khóa IX
13 243/BC-HĐND 02/10/2020 Báo cáo thẩm tra của Ban KTNS về các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực KTNS tại kỳ họp lần thứ 16 khóa IX
14 242/BC-HĐND 02/10/2020 Báo cáo Thẩm tra Tờ trình, dự thảo Nghị quyết liên quan lĩnh vực văn hoá - xã hội trình tại kỳ họp thứ 16 (chuyên đề), HĐND Tỉnh khoá IX
15 237/BC-HĐND 02/10/2020 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế đối với dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 16, HĐND Tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
16 188/BC-HDND 06/07/2020 Báo cáo thẩm tra về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, cải cách hành chính, khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2020
17 169/BC-HDND 16/06/2020 Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ văn hoá - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020
18 168/BC-HDND 16/06/2020 Báo cáo thẩm tra Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với cấp học mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm học 2020-2021
19 157/BC-HDND 15/06/2020 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách về các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực KT-NS tại kỳ họp lần thứ 15 khóa IX
20 147/BC-HDND 15/06/2020 Báo cáo thẩm tra Báo cáo kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6tháng cuối năm 2020 của UBND Tỉnh liên quan đến nội dung cải cách hành chính, an ninh, quốc phòng và trật tự xã hội trình tại kỳ họp thứ mười lăm,HĐND Tỉnh khóa IX
21 146/BC-HDND 15/06/2020 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế đối với dự thảo NQ trình tại kỳ họp thứ mười lăm, HĐND Tỉnh khóa IX
22 78/BC-HĐND 16/04/2020 Báo cáo thẩm tra Ban KT-NS về phương án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách cấp tỉnh năm 2019 và nguồn vốn XSKT từ năm 2016 đến năm 2019
23 64/BC-HĐND 31/03/2020 Báo cáo thẩm tra của Ban KT-NS về các Tờ trình dự thảo Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực Kinh tế - ngân sách tại kỳ họp thứ 14 khóa IX
24 56/BC-HĐND 27/03/2020 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế đối với dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ mười bốn (kỳ họp bất thường), HĐND Tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
25 53/BC-HĐND 25/03/2020 Báo cáo thẩm tra tờ trình, dự thảo NQ quy định mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ NSNN trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
26 387/BC-HĐND 05/12/2019 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế đối với dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 13, HĐND Tỉnh khóa IX
27 378/BC-HĐND 28/11/2019 Báo cáo thẩm tra tình hình kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển năm 2020 (Kỳ họp thứ 13)
28 346/BC-HĐND 08/11/2019 Báo cáo thẩm tra của Ban KT-NS về các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực KT-NS (Kỳ họp thứ 13)
29 336/BC-HĐND 07/11/2019 Báo cáo thẩm tra nội dung tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong báo cáo số 299/BC-UBND ngày 04/11/2019 của UBND Tỉnh về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 trình tại kỳ họp thứ 13, HĐND Tỉnh khóa IX
30 335/BC-HĐND 07/11/2019 Báo cáo thẩm tra các báo cáo năm 2019 của UBND Tỉnh về công tác CCHC; phòng, chống tham nhũng; giải quyết KNTC; phòng, chống tội phạm, đảm bảo TTATGT và các báo cáo của TAND, VKSND, Cục THADS trình tại kỳ họp thứ 13, HĐND Tỉnh khóa IX.
31 334/BC-HĐND 07/11/2019 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế đối với dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 13, HĐND Tỉnh khóa IX
32 333/BC-HĐND 06/11/2019 Báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và kế hoạch phát triển văn hóa – xã hội năm 2020
33 297/BC-HĐND 02/10/2019 Báo cáo thẩm tra của Ban KT-NS về các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách tại kỳ họp lần thứ 12 khóa IX (kỳ họp bất thường)
34 296/BC-HĐND 01/10/2019 Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 12, HĐND Tỉnh khóa IX
35 295/BC-HĐND 01/10/2019 BC thẩm tra các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết do UBND Tỉnh trình tại kỳ họp thứ 12, HĐND Tỉnh khoá IX của Ban VH-XH HĐND Tỉnh
36 202/BC-HĐND 09/07/2019 Báo cáo thẩm tra về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, CHHC, phòng, chống tham nhũng; giải quyết KNTC 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2019
37 176/BC-HĐND 14/06/2019 BC thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách về các Tờ trình, dự thảo NQ liên quan đến lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách tại kỳ họp lần thứ 11 khóa IX
38 171/BC-HĐND 13/06/2019 Báo cáo thẩm tra các Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết do UBND Tỉnh trình tại kỳ họp thứ 11, HĐND Tỉnh khoá IX của Ban Văn hoá - Xã hội HĐND Tỉnh
39 73/BC-HĐND 29/03/2019 BC thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách về các Tờ trình, dự thảo NQ liên quan đến lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách (Kỳ họp thứ 9 - kỳ họp bất thường)
40 71/BC-HĐND 29/03/2019 Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 9 (kỳ họp bất thường), HĐND Tỉnh khóa IX (Ban Pháp chế)
41 68/BC-HĐND 29/03/2019 Báo cáo thẩm tra các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết do UBND Tỉnh trình tại kỳ họp bất thường, HĐND Tỉnh khoá IX của Ban Văn hoá - Xã hội HĐND Tỉnh
42 395/BC-HĐND 03/12/2018 BC thẩm tra các báo cáo kết quả thực hiện của UBND Tỉnh về tình hình KT-XH, QP-AN; công tác CCHC; phòng, chống tham nhũng; giải quyết KNTC; phòng, chống tội phạm, đảm bảo TTATGT và các báo cáo của TAND, VKSND, Cục THADS tỉnh và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 trình tại kỳ họp thứ 8, HĐND Tỉnh khóa IX
43 394/BC-HĐND 03/12/2018 Báo cáo thẩm tra các dự thảo Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực pháp chế trình tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa IX
44 319/BC-HĐND 12/11/2018 BC thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách về các Tờ trình, dự thảo NQ liên quan đến lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách (Kỳ họp thứ 8)
45 317/BC-HĐND 09/11/2018 BC tóm tắt thẩm tra các tờ trình và dự thảo NQ do UBND Tỉnh trình tại kỳ họp thứ 8, HĐND Tỉnh khóa IX của Ban VH-XH HĐND Tỉnh
46 123/BC-HĐND 11/06/2018 Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018.
47 122/BC-HĐND 11/06/2018 BC thẩm tra tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định chế độ đối với người nghiện ma túy cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trình tại kỳ họp thứ 7, HĐND Tỉnh khóa IX
48 121/BC-HĐND 11/06/2018 Báo cáo thẩm tra tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định mức chi thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
49 120/BC-HĐND 11/06/2018 Báo cáo thẩm tra tờ trình và dự thảo nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban MTTQVN cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở Khu dân cư để thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
50 119/BC-HĐND 11/06/2018 Báo cáo thẩm tra tờ trình và dự thảo Nghị quyết ban hành chính sách khuyến khích nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ tại các cơ sở giáo dục, đào tạo và hỗ trợ hoạt động sáng tạo không chuyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Danh mục chính Menu