Xuất bản thông tin

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 401/NQ-HĐND 30/12/2020 Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Tam Nông, nhiệm kỳ 2016 - 2021
2 400/NQ-HĐND 30/12/2020 Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Tam Nông, nhiệm kỳ 2016 - 2021
3 370/NQ-HĐND 08/12/2020 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
4 369/NQ-HĐND 08/12/2020 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
5 368/NQ-HĐND 08/12/2020 Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
6 367/NQ-HĐND 08/12/2020 Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Thanh Hùng
7 366/NQ-HĐND 08/12/2020 Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
8 399/2020/NQ-HĐND 08/12/2020 Nghị quyết về việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 176/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp quy định chính sách hỗ trợ lao động trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng làm việc có thời hạn ở Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
9 398/2020/NQ-HĐND 08/12/2020 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khóm thuộc tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Nghị quyết số 260/2019/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp
10 397/NQ-HĐND 08/12/2020 Nghị quyết phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các hội có tính chất đặc thù và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của tỉnh Đồng Tháp năm 2021
11 396/NQ-HĐND 08/12/2020 Nghị quyết về việc giao biên chế công chức hành chính trong các cơ quan, đơn vị và địa phương của tỉnh Đồng Tháp năm 2021
12 395/NQ-HĐND 08/12/2020 Nghị quyết về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Tỉnh
13 394/2020/NQ-HĐND 08/12/2020 Nghị quyết về việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 57/2016/NQHĐND ngày 03/8/2016 của HĐND Tỉnh ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
14 393/2020/NQ-HĐND 08/12/2020 Nghị quyết kéo dài thời gian áp dụng Nghị quyết số 80/2016/NQ-HĐND ban hành Đề án tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2017-2020 và Nghị quyết số 210/2018/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
15 392/2020/NQ-HĐND 08/12/2020 Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, người lao động đi thực tập và thực tập nâng cao tay nghề; người tham gia Chương trình học và thực hành tại doanh nghiệp ở nước ngoài do Uỷ ban nhân dân Tỉnh ký kết giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
16 391/NQ-HĐND 08/12/2020 Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Mua sắm trang thiết bị dạy học ngoại ngữ
17 390/NQ-HĐND 08/12/2020 Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Thiết bị truyền hình kỹ thuật số chuẩn HD
18 389/NQ-HĐND 08/12/2020 Nghị quyết về việc thông qua báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Hạ tầng khu công nghiệp Ba Sao
19 388/NQ-HĐND 08/12/2020 Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư dự án đường ĐT.857 (đoạn từ Quốc lộ 30 - ĐT.845)
20 387/NQ-HĐND 08/12/2020 Nghị quyết về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp hệ cầu trên đường ĐT.844 (đoạn Tràm Chim- Trường Xuân)
21 386/NQ-HĐND 08/12/2020 Nghị quyết về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án Trường Trung học phổ thông thành phố Cao Lãnh
22 385/2020/NQ-HĐND 08/12/2020 Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư Chương trình bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2021 - 2025
23 384/2020/NQ-HĐND 08/12/2020 Nghị quyết về việc điều chỉnh Chủ trương đầu tư Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
24 383/2020/NQ-HĐND 08/12/2020 Nghị quyết về việc kéo dài thời hạn áp dụng các Nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực tài chính
25 382/2020/NQ-HĐND 08/12/2020 Nghị quyết thông qua Danh mục dự án thu hồi đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
26 381/2020/NQ-HĐND 08/12/2020 Nghị quyết về việc thông qua danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước để thực hiện dự án năm 2021
27 380/2020/NQ-HĐND 08/12/2020 Nghị quyết về việc thông qua danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng KT-XH ưu tiên phát triển của địa phương do Quỹ Đầu tư phát triển thực hiện đầu tư trực tiếp và cho vay giai đoạn 2021-2025
28 379/2020/NQ-HĐND 08/12/2020 Nghị quyết thông qua các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
29 378/NQ-HĐND 08/12/2020 Nghị quyết về việc thông qua phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2021 từ nguồn ngân sách nhà nước do Tỉnh quản lý và phân bổ
30 377/NQ-HĐND 08/12/2020 Nghị quyết Phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và phân bổ ngân sách cấp Tỉnh năm 2021 của tỉnh Đồng Tháp
31 376/2020/NQ-HĐND 08/12/2020 Nghị quyết về việc phương án điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 bằng nguồn NSNN do Tỉnh quản lý và phân bổ
32 375/2020/NQ-HĐND 08/12/2020 Nghị quyết về việc thông qua PA điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 do Tỉnh quản lý và phân bổ
33 374/NQ-HĐND 08/12/2020 Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán NSNN trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2019
34 373/2020/NQ-HĐND 08/12/2020 Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp năm 2021
35 372/2020/NQ-HĐND 08/12/2020 Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2021 - 2025)
36 365/NQ-HĐND 26/10/2020 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Lấp Vò, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Lê Minh Trung)
37 364/NQ-HĐND 26/10/2020 Nghị quyết phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Lấp Vò, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Nguyễn Thị Nhanh)
38 363/NQ-HĐND 21/10/2020 Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thanh Bình, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Trần Văn Kha)
39 362/NQ-HĐND 21/10/2020 Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thanh Bình, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Nguyễn Thắng Lợi)
40 361/NQ-HĐND 05/10/2020 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân Tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
41 360/NQ-HĐND 05/10/2020 Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân Tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Huỳnh Minh Tuấn
42 359/2020/NQ-HĐND 05/10/2020 Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác; người thuộc hộ gia đình cận nghèo; học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh ĐT
43 358/2020/NQ-HĐND 05/10/2020 Nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2009 và Nghị quyết số 21/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp
44 357/2020/NQ-HĐND 05/10/2020 Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
45 356/2020/NQ-HĐND 05/10/2020 NQ về việc sửa đổi, bổ sung diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước để thực hiện DA năm 2020 trên địa bàn tỉnh ĐT
46 355/2020/NQ-HĐND 05/10/2020 Nghị quyết Quy định mức chi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
47 354/NQ-HĐND 05/10/2020 Nghị quyết về thông qua Phương án lập kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021
48 353/NQ-HĐND 23/09/2020 Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thị xã Hồng Ngự, nhiệm kỳ 2016 - 2021
49 351/NQ-HĐND 24/08/2020 Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cao Lãnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
50 350/NQ-HĐND 12/08/2020 Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thị xã Hồng Ngự, nhiệm kỳ 2016-2021

Danh mục chính Menu