Xuất bản thông tin

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 125/BC-HĐND 03/06/2020 BC kết quả khảo sát thực tế việc thực hiện các kiến nghị từ đầu nhiệm kỳ (2016 - 2021) đến nay thuộc lĩnh vực VH-XH
2 121/BC-HĐND 01/06/2020 Báo cáo kết quả giám sát thực hiện công tác tình giản biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
3 109/BC-HĐND 22/05/2020 Báo cáo kết quả giám sát Nghị quyết số 23/2015/NQ-HĐND ngày 10/12//2015 của HĐND Tỉnh; Nghị quyết số 120/2017/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 sửa đổi Khoản 2 và bãi bỏ Điểm b, Khoản 3, Điều 1 Nghị quyết số 23/2015/NQ-HĐND; Nghị quyết số 120/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 1 Nghị quyết số 23/2015/NQ-HĐND
4 181/UBND-TCD-NC 27/04/2020 Về việc trả lời khiếu nại của ông Bùi Văn Mum, huyện Tháp Mười
5 182/UBND-TCD-NC 27/04/2020 Về việc trả lời khiếu nại của ông Thái Văn Mỹ, huyện Tháp Mười
6 342/BC-HĐND 08/11/2019 Báo cáo kết quả khảo sát triển khai, thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển KT-XH thành phố Cao Lãnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Danh mục chính Menu