Xuất bản thông tin

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 09/2014/NQ-HĐND 07/07/2014 Nghị quyết quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
2 08/2014/NQ-HĐND 07/07/2014 Nghị quyết quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Đồng Tháp thực hiện
3 07/2014/NQ-HĐND 07/07/2014 Nghị quyết về danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của địa phương do Quỹ Đầu tư phát triển Đồng Tháp thực hiện đầu tư trực tiếp và cho vay giai đoạn 2014 - 2015
4 06/NQ-HĐND 03/07/2014 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khoá VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
5 05 NQ HĐND 03/07/2014 Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp khoá VIII, nhiệm kỳ 2011 2016 đối với ông Lê Minh Hoan
6 147/NQ-HĐND 04/12/2013 Nghị quyết về Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Đồng Tháp năm 2014
7 146/NQ-HĐND 04/12/2013 Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh Đồng Tháp năm 2014
8 145/2013/NQ-HĐND 04/12/2013 Nghị quyết quy định một số chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa-thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
9 144/NQ-HĐND 04/12/2013 Nghị quyết về việc thông qua Đề án công nhận thị trấn Thường Thới dự kiến, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đạt tiêu chuẩn đô thị loại V
10 143/2013/NQ-HĐND 04/12/2013 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 16/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của HĐND tỉnh Đồng Tháp về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với CBCC ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm thuộc tỉnh Đồng Tháp
11 142/2013/NQ-HĐND 04/12/2013 Nghị quyết về việc thông qua ĐAQH xây dựng vùng tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
12 140/2013/NQ-HĐND 04/12/2013 Nghị quyết về việc quy định chế độ hỗ trợ một lần đối với cán bộ được điều động, luân chuyển trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
13 141/2013/NQ-HĐND 04/12/2013 Nghị quyết về việc thông qua Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2014
14 139/2013/NQ-HĐND 04/12/2013 Nghị quyết quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
15 138/2013/NQ-HĐND 04/12/2013 Nghị quyết về việc bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 71/2012/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng được sử dụng quỹ đất để tạo vốn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
16 137/2013/NQ-HĐND 04/12/2013 Về việc thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển 03 năm (2013 – 2015) của tỉnh quản lý và phân bổ
17 136/2013/NQ-HĐND 04/12/2013 Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND ngày 19 tháng 11 năm 2010 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển giữa ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp từ năm 2011
18 135/2013/NQ-HĐND 04/12/2013 Nghị quyết về việc phê chuẩn dự toán NSNN năm 2014, phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2014 của tỉnh Đồng Tháp
19 134/2013/NQ-HĐND 04/12/2013 Nghị quyết về việc phê chuẩn tổng quyết toán Ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2012
20 133/2013/NQ-HĐND 04/12/2013 Nghị quyết về việc thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2014 bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Tỉnh quản lý và phân bổ
21 132/2013/NQ-HĐND 04/12/2013 Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2014
22 131/NQ-HĐND 04/12/2013 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ UVTT HĐND tỉnh Đồng Tháp Khoá VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
23 130/NQ-HĐND 04/12/2013 Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh Đồng Tháp khoá VIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016
24 124/NQ-HĐND 05/07/2013 Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND Tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Thể
25 123/2013/NQ-HĐND 05/07/2013 Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu
26 122/NQ-HĐND 05/07/2013 Nghị quyết điều chỉnh và thành lập mới các ấp, khóm xã An Bình A, Bình Thạnh và phường An Thạnh thuộc TX Hồng Ngự
27 121/NQ-HĐND 05/07/2013 Nghị quyết về việc thông qua Đề án công nhận Trung tâm xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười đạt tiêu chuẩn đô thị loại V
28 120/NQ-HĐND 05/07/2013 Nghị quyết thông qua Đề án thành lập thành phố Sa Đéc thuộc tỉnh Đồng Tháp
29 119/2013/NQ-HĐND 05/07/2013 Nghị quyết về công tác thi hành án dân sự giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
30 117/NQ-HĐND 05/07/2013 Nghị quyết đặt mới tên đường nội ô thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười
31 116/2013/NQ-HĐND 05/07/2013 Nghị quyết về việc ban hành quy định hỗ trợ học phí đào tạo cho viên chức ngành giáo dục và đào tạo, ngành y tế
32 115/2013/NQ-HĐND 05/07/2013 Nghị quyết quy định một số chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
33 114/2013/NQ-HĐND 05/07/2013 Nghị quyết quy định khung mức chi giải thưởng đối với hội thi, hội diễn thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
34 113/NQ-HĐND 05/07/2013 Nghị quyết quy định mức chi bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật Đoàn văn công Đồng Tháp
35 112/2013/NQ-HĐND 05/07/2013 Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ các sáng lập viên HTX chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của HTX trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
36 111/2013/NQ-HĐND 05/07/2013 Nghị quyết quy định khung mức thu, chế độ thu, nộp đối với các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh Đồng Tháp
37 110/2013/NQ-HĐND 05/07/2013 Nghị quyết quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và bãi bỏ, miễn thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
38 109/2013/NQ-HĐND 05/07/2013 Nghị quyết quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
39 108/2013/NQ-HĐND 05/07/2013 Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ CBCC làm đầu mối kiểm soát TTHC tại UBND các xã và các cơ quan, đơn vị thuộc UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
40 107/2013/NQ-HĐND 05/07/2013 Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ CBCC làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh ĐT
41 106/2013/NQ-HĐDN 05/07/2013 Nghị quyết quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
42 105/2013/NQ-HĐND 05/07/2013 Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2013 bổ sung từ nguồn vốn vượt thu xổ số kiến thiết năm 2013
43 104/2013/NQ-HĐND 05/07/2013 Nghị quyết về việc sửa đổi Nghị quyết 86/2012/NQ-HĐND ngày 08/12/2012 về phương hướng, nhiệm vụ năm 2013
44 103/NQ-HĐND 08/12/2012 Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đối với ông Nguyễn Tôn Hoàng
45 102/NQ-HĐND 08/12/2012 Nghị quyết về chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Đồng Tháp năm 2013
46 101/NQ-HĐND 08/12/2012 Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND Tỉnh năm 2013
47 100/2012/NQ-HĐND 08/12/2012 Nghị quyết về một số cải tiến, đổi mới để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh Đồng Tháp
48 99/NQ-HĐND 08/12/2012 Nghị quyết về việc thành lập ấp Trà Đư thuộc xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự
49 98/NQ-HĐND 08/12/2012 Nghị quyết về việc hủy bỏ môt số nội dung Nghị quyết số 06/2010/NQ-HĐND ngày 02/07/2010, Nghị quyết 80/2012/NQ-HĐND ngày 10/7/2012 và bãi bỏ Nghị quyết 113/2008/NQ-HĐND ngày 26/6/2008 của HĐND Tỉnh
50 97/2012/NQ-HĐND 08/12/2012 Nghị quyết thông qua chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020

Danh mục chính Menu