Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu

Cán bộ, công chức Văn phòng

Trang chủ VPHDND-Cán bộ, công chức

Cán bộ, công chức Văn phòng

I. LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG

1.

- Họ và tên: Bùi Minh Châu

- Năm sinh: 10/8/1967

- Chức vụ: Chánh Văn phòng

- Điện thoại: 0918.329.304

- Email: bmchaudt@gmail.com

2

- Họ và tên: Tô Minh Thuận

- Năm sinh: 1982

- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

- Điện thoại: 0939.998.660

- Email: tmthuandongthap@gmail.com

II. PHÒNG TỔNG HỢP

1.

- Họ và tên: Lê Minh Tâm

- Năm sinh: 04/02/1977

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Điện thoại: 0918.255.009

- Email: minhtamdcpl@gmail.com

2.

- Họ và tên: Võ Văn Đề

- Năm sinh: 23/04/1973

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Điện thoại: 0985.837.660

- Email: vovande.dongthap@gmail.com

3.

- Họ và tên: Nguyễn Văn Nghiệm

- Năm sinh: 21/04/1980

- Chức vụ: Chuyên viên

- Điện thoại: 0946.333.865

- Email: nvnghiem09@gmail.com

4.

- Họ và tên: Nguyễn Duy Tân

- Năm sinh: 21/05/1986

- Chức vụ: Chuyên viên

- Điện thoại: 0985.093.741

- Email: duytan86@gmail.com

5.

- Họ và tên: Nguyễn Thanh Sang

- Năm sinh: 19/3/1986

- Chức vụ: Chuyên viên

- Điện thoại: 0907.932.567

- Email: sangntstcdth@gmail.com

7

- Họ và tên: Lê Diệp Đăng Khoa

- Năm sinh: 06/06/1992

- Chức vụ: Chuyên viên

- Điện thoại: 0944.015.974

- Email: lediepdangkhoa@gmail.com

III. PHÒNG HC-TC-QT

1.

- Họ và tên: Lê Thị Kim Loan

- Năm sinh: 1982

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Điện thoại: 0939.948.769

- Email:  loanltkdth@gmail.com

2.

- Họ và tên: Nguyễn Đức Nhuận

- Năm sinh: 1980

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Điện thoại: 0919.802.029

- Email: ndnhuandt@gmail.com

3.

- Họ và tên: Trương Ngọc Yến

- Năm sinh: 26/04/1992

- Chức vụ: Chuyên viên

- Điện thoại: 0939.194.489

- Email: tnyen92@gmail.com

4.

- Họ và tên: Cao Thị Anh Thư

- Năm sinh: 06/06/1985

- Chức vụ: Nhân viên

- Điện thoại: 0939.359.159

- Email: anhthu060685@yahoo.com.vn

5.

- Họ và tên: Phạm Minh Tâm

- Năm sinh: 02/07/1984

- Chức vụ: Nhân viên

- Điện thoại: 0986.769.747

- Email: minhtam0207@gmail.com

7.

- Họ và tên: Nguyễn Đặng Thảo Hiền

- Năm sinh: 20/11/1995

- Chức vụ: Văn thư

- Điện thoại: 078.905.514

- Email: nguyendang.thaohien@gmail.com

8.

- Họ và tên: Nguyễn Thành Nhân

- Chức vụ: Lái xe

- Điện thoại: 0946.404.050

9.

- Họ và tên: Hà Quốc Trung

- Chức vụ: Lái xe

- Điện thoại: 0984.261.119

10.

- Họ và tên: Nguyễn Khánh Toàn

- Chức vụ: Lái xe

- Điện thoại: 0947.535.949

Danh mục chính Menu