Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu

Quy chế làm việc của Văn phòng

Trang chủ VPHDND-Quy chế làm việc

Quy chế làm việc của Văn phòng

QUY CHẾ

Làm việc của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp

______________

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về nguyên tắc làm việc; trách nhiệm, thẩm quyền, phạm vi giải quyết công việc của cán bộ, công chức, nhân viên hợp đồng; chế độ làm việc, hội họp, thông tin, báo cáo; chế độ chính sách áp dụng đối với cán bộ, công chức, nhân viên hợp đồng của Văn phòng Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Đồng Tháp.

2. Cán bộ, công chức và nhân viên hợp đồng (sau đây gọi chung là cán bộ, công chức) thuộc Văn phòng HĐND Tỉnh (sau đây gọi tắt là Văn phòng) chịu sự điều chỉnh của Quy chế này.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc

1. Phải thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, tổ chức phục vụ hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND Tỉnh.

2. Văn phòng làm việc theo chế độ thủ trưởng, kết hợp với chế độ chuyên viên do Chánh Văn HĐND Tỉnh điều hành. Văn phòng chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Thường trực HĐND Tỉnh. Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn Phòng và lãnh đạo các Ban HĐND Tỉnh có mối quan hệ phối hợp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chung của HĐND Tỉnh.

3. Trong phân công công việc, mỗi việc chỉ giao cho một phòng, một cá nhân làm đầu mối chủ trì, theo dõi xử lý và chịu trách nhiệm chính. Các phòng thuộc Văn phòng có trách nhiệm phối kết hợp để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nếu công việc giao cho phòng thì Trưởng phòng là người chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả công việc được phân công; chuyên viên thực hiện chịu trách nhiệm xử lý các nội dung liên quan thuộc lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ được phân công.

4. Trong giải quyết công việc phải bảo đảm tuân thủ kế hoạch, chương trình công tác và Quy chế làm việc, trừ trường hợp đột xuất hoặc có yêu cầu khác của Thường trực HĐND hoặc cơ quan cấp trên. Giải quyết công việc đúng thẩm quyền và phạm vi trách nhiệm được giao; cấp trên không bao biện công việc của cấp dưới, cấp dưới phục tùng cấp trên.

5. Tuân thủ trình tự, thủ tục, thời hạn và các quy định của pháp luật về giải quyết các công việc; thực hiện cải cách thủ tục hành chính kịp thời, phù hợp và đúng quy định nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng.

6. Bảo đảm sự phối hợp, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc giữa các chuyên viên trong từng phòng; giữa các phòng với nhau và giữa các lãnh đạo Văn phòng.

7. Bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, kỷ luật, trách nhiệm và hiệu quả trong mọi hoạt động.

8. Trong các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt ở cơ quan cán bộ, công chức có quyền phát biểu ý kiến của mình, nhưng khi đã có kết luận của lãnh đạo chủ trì cuộc họp thì phải chấp hành thực hiện. Nếu xét thấy quyết định của lãnh đạo chủ trì cuộc họp không đúng quy định pháp luật, thì trực tiếp gặp và trình bày với Chánh Văn phòng để được xem xét giải quyết.

Chương II

TRÁCH NHIỆM, THẨM QUYỀN, PHẠM VI GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Điều 3. Trách nhiệm, thẩm quyền và phạm vi giải quyết công việc của Chánh Văn phòng

Chánh Văn phòng là người đứng đầu Văn phòng, chịu trách nhiệm trước Thường trực HĐND và trước pháp luật về mọi hoạt động của Văn phòng; đồng thời trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực, công tác cụ thể như sau:

1. Xử lý bước đầu các văn bản đến; thẩm định các văn bản trước khi trình Thường trực HĐND ký và kiểm duyệt các văn bản có liên quan trước khi cho ban hành. Ký các văn bản thuộc thẩm quyền và các văn bản do Thường trực HĐND Tỉnh uỷ quyền.

2. Trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức, cán bộ, thi đua khen thưởng của Văn phòng; làm Chủ tịch các Hội đồng trong cơ quan; Trưởng Ban biên tập Trang tin điện tử đại biểu nhân dân tỉnh Đồng Tháp; kiểm duyệt các văn bản có liên quan trước khi cho ban hành.

3. Được Thường trực HĐND Tỉnh phân công làm người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; uỷ quyền làm Chủ tài khoản; chỉ đạo việc lập dự toán kinh phí hoạt động hàng năm, tổ chức thực hiện, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của HĐND và của Văn phòng theo quy định của pháp luật.

4. Giữ mối quan hệ phối hợp công tác với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Uỷ ban nhân dân, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan để tổ chức phục vụ các hoạt động của HĐND Tỉnh; giữ mối quan hệ giữa Văn phòng với các Ban của HĐND Tỉnh, với Chi uỷ Chi bộ, Ban chấp hành Công đoàn cơ quan; xin ý kiến Thường trực HĐND Tỉnh những vấn đề quan trọng nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ  được giao.

5. Chuẩn bị nội dung, chủ trì các cuộc họp, hội nghị của Văn phòng; phụ trách Phòng Hành chính – Tổ chức – Quản trị; thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực HĐND phân công.

6. Chánh Văn phòng được uỷ quyền cho Phó Chánh Văn phòng giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Chánh Văn phòng khi Chánh Văn phòng đi vắng và chịu trách nhiệm về sự uỷ quyền đó.

Điều 4. Trách nhiệm và phạm vi giải quyết công việc của Phó Chánh Văn phòng

1. Giúp Chánh Văn phòng phụ trách công tác của các Ban HĐND Tỉnh chịu trách nhiệm tham mưu và tổ chức phục vụ hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban và đại biểu HĐND Tỉnh thuộc lĩnh vực Kinh tế và Ngân sách, Văn hóa, Xã hội, Pháp chế; trực tiếp phụ trách, chỉ đạo hoạt động của Phòng Tổng hợp;

Phó Chánh Văn phòng còn thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Thường trực HĐND Tỉnh và Chánh Văn phòng giao.

2. Phó Chánh Văn phòng có trách nhiệm và quyền hạn:

 - Giúp Chánh Văn phòng xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác chung của Văn phòng;

- Là thành viên các Hội đồng cơ quan; thành viên Ban biên tập Trang tin điện tử Đại biểu nhân dân tỉnh Đồng Tháp;

- Giải quyết những vấn đề đã được bàn thống nhất trong tập thể lãnh đạo Văn phòng và những vấn đề mới phát sinh thuộc lĩnh vực phụ trách; trực tiếp chỉ đạo, phân công nhiệm vụ, quản lý, điều hành, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức thuộc lĩnh vực công tác được phân công;

- Trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn được giao, Phó Chánh Văn phòng chủ động xử lý giải quyết các vấn đề có liên quan. Trường hợp cần có ý kiến của Chánh Văn phòng hoặc còn có ý kiến khác nhau, thì Phó Chánh Văn phòng phải báo cáo xin ý kiến quyết định của Chánh Văn phòng;

- Được trực tiếp làm việc với Thường trực HĐND Tỉnh, Trưởng ban, Phó Trưởng ban của HĐND Tỉnh để giải quyết những công việc thuộc lĩnh vực phụ trách; đồng thời báo cáo cho Chánh Văn phòng về nội dung công việc đó để thống nhất chỉ đạo chung;

- Chịu trách nhiệm kiểm tra nội dung, thể thức các văn bản do các chuyên viên dự thảo thuộc lĩnh vực phụ trách và các văn bản khác khi được phân công trước khi trình lãnh đạo; được ký các văn bản hành chính thông thường thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Được thay mặt Chánh Văn phòng điều hành công việc ở cơ quan và ký những văn bản thuộc phạm vi quyền hạn của Văn phòng khi Chánh Văn phòng đi vắng;

- Phó Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng và trước pháp luật về những quyết định của mình khi giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực công tác được phân công.

Điều 5a. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng phòng

1. Nhiệm vụ, quyền hạn chung của trưởng phòng

- Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng có trách nhiệm giúp Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng điều phối, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của phòng, chịu trách nhiệm về các mặt công tác được giao trước Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng phụ trách.

- Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, trưởng phòng có trách nhiệm lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho công chức và nhân viên thuộc phòng, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện công việc; định kỳ hàng tháng báo cáo tình hình hoạt động của phòng cho lãnh đạo Văn phòng; giữ mối liên hệ, phối hợp với các phòng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Các trưởng phòng còn thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến phòng do Thường trực HĐND, Trưởng các Ban của HĐND Tỉnh, Chánh Văn phòng giao; khi thực hiện phải báo cáo với Chánh văn phòng và Phó Chánh Văn phòng phụ trách biết để điều phối công việc có hiệu quả, đúng thời gian quy định.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của trưởng phòng

a) Trưởng phòng Tổng hợp: Chịu trách nhiệm chung về việc thực hiện nhiệm vụ:

- Tham mưu, tổng hợp và tổ chức phục vụ hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, đại biểu HĐND Tỉnh:

+ Xây dựng các báo cáo, chương trình làm việc, kế hoạch hoạt động hàng tháng, hàng quý, 6 tháng và cả năm của HĐND, Thường trực HĐND; tổ chức phục vụ việc thực hiện chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt;

+ Tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND Tỉnh điều hành công việc chung của HĐND; điều hòa, phối hợp hoạt động các Ban của HĐND; bảo đảm việc thực hiện Quy chế hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND và Nội quy kỳ họp HĐND; giúp Thường trực HĐND giữ mối liên hệ với Tổ đại biểu và đại biểu HĐND; phục vụ HĐND, Thường trực HĐND trong hoạt động đối ngoại;

+ Tham mưu xây dựng chương trình, tổ chức phục vụ kỳ họp HĐND, cuộc họp của Thường trực HĐND Tỉnh; đôn đốc cơ quan, tổ chức hữu quan chuẩn bị tài liệu phục vụ kỳ họp HĐND Tỉnh;

 + Tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND Tỉnh trong công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp; phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Uỷ viên Thường trực HĐND cấp dưới trực tiếp; theo dõi tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND 3 cấp;

+ Tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND Tỉnh tổ chức hội nghị giao ban, trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp;

+ Ghi biên bản, thông báo kết luận các cuộc họp của Thường trực HĐND Tỉnh.

- Cập nhật và cung cấp thông tin, tư liệu, tài liệu phục vụ cho hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, đại biểu HĐND Tỉnh.

- Quản lý Trang tin điện tử đại biểu nhân dân tỉnh Đồng Tháp; hoạt động nghiên cứu khoa học; ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan.

- Tham mưu cho HĐND, Thường trực HĐND và đại biểu HĐND Tỉnh trong các hoạt động thuộc lĩnh vực kinh tế và ngân sách:

+ Xây dựng các báo cáo, chương trình làm việc, kế hoạch hoạt động và tổ chức phục vụ việc thực hiện chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt;

+ Chuẩn bị nội dung kỳ họp của HĐND; dự thảo báo cáo thẩm tra nghị quyết, báo cáo, đề án liên quan đến lĩnh vực kinh tế, ngân sách, khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường;

+ Chuẩn bị nội dung khảo sát, giám sát hoạt động của Ủy ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh về lĩnh vực kinh tế, ngân sách, khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường; của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân trong việc thi hành Hiến pháp, luật, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của HĐND Tỉnh về lĩnh vực kinh tế, ngân sách, khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường;

+ Theo dõi, đôn đốc cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân thực hiện kết luận, kiến nghị sau các cuộc khảo sát, giám sát;

+ Tham mưu Ban Kinh tế và Ngân sách tổ chức thực hiện các nội dung kiến nghị HĐND Tỉnh về những vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế, ngân sách, khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường;

+ Dự thảo báo cáo kết quả hoạt động giám sát của Ban Kinh tế và Ngân sách để Ban báo cáo với Thường trực HĐND và HĐND Tỉnh;

+ Giúp Ban Kinh tế và Ngân sách thực hiện công tác đối ngoại và chuẩn bị nội dung các cuộc họp của Ban.

- Tham mưu cho HĐND, Thường trực HĐND và đại biểu HĐND Tỉnh trong các hoạt động thuộc lĩnh vực văn hóa, xã hội:

+ Xây dựng báo cáo, chương trình làm việc, kế hoạch hoạt động và tổ chức phục vụ việc thực hiện chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt; 

+ Chuẩn bị nội dung kỳ họp của HĐND; dự thảo báo cáo thẩm tra nghị quyết, báo cáo, đề án liên quan đến lĩnh vực giáo dục, y tế, xã hội, văn hóa, thông tin, thể dục thể thao và chính sách tôn giáo;

+ Chuẩn bị nội dung khảo sát, giám sát các hoạt động của Ủy ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh về lĩnh vực giáo dục, y tế, xã hội, văn hóa, thông tin, thể dục thể thao và chính sách tôn giáo; của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân trong việc thi hành Hiến pháp, luật, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của HĐND Tỉnh về lĩnh vực giáo dục, y tế, xã hội, văn hóa, thông tin, thể dục thể thao và chính sách tôn giáo;

+ Theo dõi, đôn đốc cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân thực hiện kết luận, kiến nghị sau các cuộc khảo sát, giám sát;

+ Tham mưu với Ban Văn hóa - Xã hội tổ chức thực hiện các nội dung kiến nghị HĐND Tỉnh về những vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế, xã hội, văn hóa, thông tin, thể dục thể thao và chính sách tôn giáo;

+ Dự thảo báo cáo kết quả hoạt động giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội để Ban báo cáo với Thường trực HĐND và HĐND Tỉnh;

+ Giúp Ban Văn hóa - Xã hội thực hiện công tác đối ngoại và chuẩn bị nội dung các cuộc họp của Ban.

- Tham mưu cho HĐND, Thường trực HĐND và đại biểu HĐND Tỉnh trong các hoạt động thuộc lĩnh vực Pháp chế:

+ Xây dựng báo cáo, chương trình làm việc, kế hoạch hoạt động và tổ chức phục vụ việc thực hiện chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt;

+ Chuẩn bị nội dung kỳ họp của HĐND; dự thảo báo cáo thẩm tra nghị quyết, báo cáo, đề án liên quan đến lĩnh vực thi hành pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội, xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính;

+ Chuẩn bị nội dung khảo sát, giám sát hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh; của Ủy ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh; của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân trong việc thi hành Hiến pháp, luật, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của HĐND Tỉnh về lĩnh vực thi hành pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội, xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính;

+ Theo dõi, đôn đốc cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân thực hiện kết luận, kiến nghị sau các cuộc khảo sát, giám sát;

+ Chuẩn bị nội dung kế hoạch tuyên truyền, giáo dục pháp luật và tham mưu với Ban Pháp chế để tổ chức thực hiện các nội dung kiến nghị HĐND Tỉnh về những biện pháp bảo đảm việc thi hành pháp luật ở địa phương;

+ Dự thảo báo cáo kết quả hoạt động giám sát của Ban Pháp chế để Ban báo cáo với Thường trực HĐND và HĐND Tỉnh;

+  Giúp Ban Pháp chế thực hiện công tác đối ngoại và chuẩn bị nội dung các cuộc họp của Ban.

- Tham mưu, tổ chức phục vụ hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND Tỉnh trong lĩnh vực dân nguyện, tiếp dân:

+ Phục vụ HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND Tỉnh tiếp công dân; tiếp nhận, đề xuất xử lý, kiến nghị giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân;

+ Tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND Tỉnh thực hiện các cuộc khảo sát, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân;

+ Theo dõi, đôn đốc các cơ quan thẩm quyền phúc đáp kết quả xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân mà Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, đại biểu HĐND Tỉnh chuyển đến;

+ Phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri; tổ chức, phục vụ đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri; giúp Thường trực HĐND Tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và gửi các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm xem xét, giải quyết;

+ Theo dõi kết quả trả lời kiến nghị của cử tri, trả lời chất vấn của các cơ quan Trung ương; cơ quan của Tỉnh đối với kiến nghị của cử tri, những chất vấn của đại biểu HĐND Tỉnh.

+ Tham mưu các văn bản có liên quan; đóng góp ý kiến các dự án luật, pháp lệnh và các văn bản khác trên lĩnh vực dân nguyện, tiếp dân.

b) Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị: Thực hiện nhiệm vụ tham mưu và tổ chức phục vụ hoạt động HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND và đại biểu HĐND Tỉnh trong lĩnh vực hành chính, tổ chức, quản trị, cụ thể như sau:

- Phục vụ HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND giữ mối liên hệ công tác với các cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân và các cơ quan, tổ chức, đoàn thể ở địa phương;

- Tham mưu, giúp Thường trực HĐND lập dự toán kinh phí hoạt động hàng năm; quản lý kinh phí hoạt động của HĐND Tỉnh, Văn phòng HĐND Tỉnh;

- Quản lý tài sản, cơ sở vật chất, bảo đảm điều kiện vật chất cho hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND; Văn phòng HĐND Tỉnh;

 - Phục vụ Thường trực HĐND tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với đại biểu HĐND theo quy định;

- Thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, bảo vệ và lễ tân phục vụ hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND Tỉnh, các Ban của HĐND, Văn phòng HĐND Tỉnh;

- Thực hiện việc quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, nhân viên  của Văn phòng theo quy định của pháp luật; xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; triển khai công tác thi đua khen thưởng theo quy định;

- Tổ chức thực hiện chính sách, chế độ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức và nhân viên Văn phòng theo quy định của pháp luật;

- Bảo đảm việc triển khai xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn cơ quan văn hoá, cơ quan an toàn về an ninh trật tự;

- Theo dõi thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính cơ quan; 

- Xây dựng các văn bản có liên quan thuộc thẩm quyền của Văn phòng HĐND Tỉnh để báo cáo các cơ quan chức năng theo quy định; ghi biên bản cuộc họp lãnh đạo Văn phòng, họp lệ Văn phòng;

- Phối hợp với lãnh đạo Phòng Cảnh sát cơ động và Bảo vệ mục tiêu – Công an Tỉnh trong việc lãnh đạo Đội Bảo vệ mục tiêu cơ quan thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác bảo vệ Trụ sở cơ quan Văn phòng HĐND Tỉnh.

Điều 5b. Nhiệm vụ, quyền hạn của phó trưởng phòng

1. Phó trưởng phòng là người giúp việc cho trưởng phòng trong việc điều hành hoạt động của phòng; trực tiếp đảm nhiệm thực hiện một số công việc chuyên môn theo sự phân công của trưởng phòng; chịu trách nhiệm trước trưởng phòng và lãnh đạo Văn phòng về các mặt công tác được giao.

2. Các phó trưởng phòng còn thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến phòng do Thường trực HĐND, Trưởng các Ban của HĐND Tỉnh, lãnh đạo Văn phòng giao; khi thực hiện phải báo cáo với trưởng phòng biết để điều phối công việc có hiệu quả, đúng thời gian quy định.

Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của chuyên viên

1. Học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực công tác, trình độ chính trị, quản lý nhà nước, pháp luật, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học; thực hiện việc tham mưu, tổ chức phục vụ hoạt động của HĐND Tỉnh kịp thời, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

2. Theo nhiệm vụ được phân công, chuyên viên được làm việc và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Thường trực HĐND Tỉnh, Trưởng Ban của HĐND Tỉnh và lãnh đạo Văn phòng; chịu sự quản lý về mặt hành chính và sự phân công công việc của trưởng phòng, phó trưởng phòng mà chuyên viên trực thuộc.

3. Thực hiện chế độ báo cáo, xin ý kiến giải quyết công việc kịp thời; định kỳ hàng tuần, tháng phải báo cáo với trưởng phòng, phó trưởng phòng phụ trách về những công việc đã thực hiện và đề xuất những công việc trong tuần, tháng tới.

4. Thực hiện chế độ nộp, lưu hồ sơ, tài liệu lưu trữ theo đúng quy định. Bảo quản tốt tài sản của cơ quan giao cho cá nhân sử dụng làm việc và phục vụ công vụ; thực hành tiết kiệm trong sử dụng điện, nước, điện thoại và các vật dụng khác trong cơ quan.

5. Tham dự hội nghị, hội thảo, cuộc họp, các kỳ họp HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND Tỉnh và của các cơ quan, đơn vị có liên quan khi có giấy mời hoặc có sự phân công của lãnh đạo Văn phòng.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan do Thường trực HĐND, Trưởng các Ban của HĐND Tỉnh, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng phụ trách giao, khi thực hiện phải báo cáo với trưởng phòng phụ trách biết để điều phối công việc của phòng có hiệu quả, đúng thời gian quy định.

Điều 7. Nhiệm vụ quyền hạn của kế toán

1. Lập dự trù kinh phí hàng năm của HĐND Tỉnh và của Văn phòng; thực hiện các chế độ về quản lý tài chính, kế toán, sử dụng các trang thiết bị, tài sản của cơ quan; thanh quyết toán theo đúng quy định của pháp luật.

2. Thực hiện nhiệm vụ của kế toán theo Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật kế toán của cơ quan có thẩm quyền; có trách nhiệm bảo quản chứng từ, các tài liệu, hồ sơ sổ sách có liên quan đến công tác kế toán theo quy định; không được tự ý cung cấp các thông tin có liên quan về tài chính cho người không có trách nhiệm.

3. Thực hiện nhiệm vụ khác có liên quan do Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng và Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị giao.

Điều 8. Nhiệm vụ quyền hạn của thủ quỹ, thủ kho

1. Thủ quỹ: Quản lý tiền mặt của cơ quan theo đúng quy định; khi xuất tiền quỹ dưới bất cứ hình thức nào đều phải có ý kiến của Chủ tài khoản hoặc người được uỷ quyền và phải có phiếu chi do kế toán lập; thu, chi đúng số tiền ghi trên phiếu thu, phiếu chi hợp pháp; không được tự ý đem tiền của cơ quan về nhà cất giữ hoặc cho người khác mượn; có quyền từ chối khi người không có nhiệm vụ hoặc chưa được phép yêu cầu kiểm tra sổ quỹ, sổ tiền mặt; cập nhật quỹ tiền mặt hàng ngày theo đúng biểu mẫu quy định; cộng quỹ, kiểm tra đối chiếu sổ sách với thực tế tiền mặt và bàn giao chứng từ để kế toán theo dõi, quản lý; cuối tháng cùng kế toán đối chiếu sổ sách, kiểm kê số tiền thu, chi, tồn quỹ và cùng ký vào sổ theo dõi, sau đó báo cáo Chủ tài khoản;

Nếu xét thấy việc nhận tiền, vận chuyển tiền không an toàn, tồn quỹ quá quy định hoặc vật dụng để quản lý tiền, giấy tờ không đảm bảo chắc chắn thì thủ quỹ có trách nhiệm báo cáo Chủ tài khoản hoặc người được uỷ quyền và Trưởng phòng Hành chính – Tổ chức – Quản trị để có biện pháp xử lý ngay.

2. Thủ kho: Mở sổ theo dõi và thực hiện việc nhập, xuất kho đúng quy định; quản lý, bảo quản hàng hóa, vật tư, tài sản trong kho, không để hư hỏng, mất mát; cấp phát, nhập kho các tài sản, hàng hóa của cơ quan theo quy định và theo phiếu xuất, thu của kế toán.

3. Cuối mỗi tháng, thủ quỹ, thủ kho cùng kế toán đối chiếu quỹ, hàng hoá đã nhập, xuất, tồn kho và báo cáo Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng phụ trách và Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị.

4. Thực hiện nhiệm vụ khác có liên quan do Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng và Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị giao.

Điều 9. Nhiệm vụ, quyền hạn của nhân viên văn thư, lưu trữ

1. Nhân viên văn thư đến có nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

- Tiếp nhận, đăng ký, chuyển giao công văn đến; theo dõi quá trình luân chuyển của văn bản theo địa chỉ, cập nhật, quản lý hồ sơ, tài liệu trên phần mềm eOffice, ổ đĩa cứng, sổ theo quy định.

- Chuyển tài liệu, công văn đến hàng ngày cho Chánh Văn phòng xử lý theo quy định. Trường hợp Chánh Văn phòng đi vắng thì chuyển cho Phó Chánh Văn phòng được uỷ quyền xử lý; vào sổ theo dõi và chuyển kịp thời đến người tiếp tục xử lý khi có ý kiến của lãnh đạo.

- Đánh máy, in sao, nhân bản các văn bản khi có chỉ đạo của Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng và trưởng phòng, phó trưởng phòng đúng số lượng, nội dung văn bản gốc, hình thức các loại văn bản.

- Thực hiện tiếp nhận, bàn giao các loại văn bản, tài liệu trước và sau khi đánh máy, in sao cho người có trách nhiệm theo quy định; không để xảy ra mất mát, thất lạc văn bản, tài liệu hoặc thực hiện chậm trễ ảnh hưởng đến phục vụ công vụ; giữ bí mật nội dung các tài liệu và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về bảo mật tài liệu.

- Bảo quản, bảo dưỡng và định kỳ vệ sinh các máy móc, trang thiết bị kỹ thuật được giao.

- Thực hiện nhiệm vụ khác có liên quan do Thường trực Hội đồng nhân dân, Các Ban HĐND Tỉnh, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng phụ trách, Trưởng, phó phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị giao.

2. Nhân viên Văn thư đi kiêm lưu trữ có nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

- Kiểm tra thể thức, hình thức kỹ thuật trình bày văn bản đã ký trước khi đóng dấu, vào sổ, chuyển in sao văn bản đúng số lượng phát hành theo yêu cầu; đóng dấu và gửi văn bản theo địa chỉ nơi nhận. Trường hợp phát hiện văn bản chưa đầy đủ thủ tục hoặc chưa đúng thể thức, hình thức và kỹ thuật văn bản thì văn thư báo cáo Chánh Văn phòng hoặc Phó Chánh Văn phòng phụ trách xử lý.

- Quản lý các con dấu và sử dụng con dấu đúng quy định, không tự ý để dấu cho người khác đóng hoặc tự mình đóng dấu khống chỉ, đóng dấu không đúng trên các giấy tờ không có chữ ký hoặc không có chữ ký của người có thẩm quyền ký trong cơ quan. Trường hợp vắng mặt ở cơ quan hoặc nghỉ phép, đi công tác, nghỉ bệnh,… đều phải báo cáo với Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị và thực hiện bàn giao con dấu theo đúng thủ tục cho người khác do Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức – Quản trị phân công.

- Quản lý công văn, tài liệu, hồ sơ trong thời gian chưa nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ Tỉnh theo quy định; đảm bảo việc thu thập, phân loại, lập hồ sơ tài liệu lưu trữ đầy đủ, đúng quy định, đáp ứng yêu cầu cung cấp tài liệu kịp thời khi cần thiết; có trách nhiệm chuyển tài liệu, hồ sơ đến hạn nộp lưu cho Trung tâm Lưu trữ Tỉnh theo đúng quy định hiện hành; giữ bí mật nội dung các tài liệu và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về bảo mật tài liệu.

- Đánh máy, in sao, nhân bản các văn bản khi có chỉ đạo của Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng và trưởng phòng, phó trưởng phòng đúng số lượng, nội dung văn bản gốc, hình thức các loại văn bản.

- Thực hiện tiếp nhận, bàn giao các loại văn bản, tài liệu trước và sau khi đánh máy, in sao cho người có trách nhiệm theo quy định; không để xảy ra mất mát, thất lạc văn bản, tài liệu hoặc thực hiện chậm trễ ảnh hưởng đến phục vụ công vụ; giữ bí mật nội dung các tài liệu và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về bảo mật tài liệu.

- Bảo quản, bảo dưỡng và định kỳ vệ sinh các máy móc, trang thíết bị kỹ thuật được giao.

- Thực hiện nhiệm vụ khác có liên quan do Thường trực HĐND, các Ban HĐND Tỉnh, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng phụ trách, Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị giao.

Điều 10. Nhiệm vụ, quyền hạn của lái xe

Nhân viên lái xe có nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

1. Chấp hành tốt Luật giao thông đường bộ, bảo đảm lái xe an toàn; phục vụ đưa đón cán bộ, công chức đi công tác đúng giờ, chu đáo, lịch thiệp; đảm bảo đúng tuyến và địa điểm theo quy định. Trong trường hợp có trở ngại khi lưu thông trên đường, xe không chắc chắn an toàn khi phục vụ hoặc sức khỏe không đảm bảo thì lái xe phải báo cáo ngay với Trưởng phòng Hành chính – Tổ chức – Quản trị hoặc người mà mình đang phục vụ để chủ động xử lý, không để tình trạng mất an toàn hoặc trở ngại đến công vụ.

2. Trong giờ hành chính của các ngày làm việc, nếu không được phân công đi công tác, lái xe phải thường xuyên có mặt tại Đội xe để đảm bảo phục vụ kịp thời công việc của cơ quan; được quyền từ chối sử dụng xe khi phương tiện không đảm bảo an toàn hoặc khi chưa có ý kiến của người có quyền điều động xe đi công tác. Nếu phục vụ trong những ngày lễ, Tết thì được bố trí nghỉ bù; khi cơ quan không sắp xếp cho nghỉ bù được mới tính chế độ làm thêm giờ theo quy định.

3. Quản lý, sử dụng, bảo quản xe tốt; thực hiện nghiêm túc các quy định việc bảo dưỡng, sửa chữa và tiết kiệm xăng dầu; ghi chép đúng, chính xác, đầy đủ nhật trình vận hành xe trong những lần được điều động đi công tác, có xác nhận của cán bộ, công chức sử dụng xe và lập thủ tục thanh toán xăng, dầu theo đúng quy định.

 4. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Thường trực HĐND, các Ban HĐND Tỉnh, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức – Quản trị giao.

Điều 11. Nhiệm vụ, quyền hạn của nhân viên phục vụ, nhân viên chăm sóc cây kiểng, sửa chữa điện, nước

1. Nhân viên phục vụ có nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

- Phải đảm bảo vệ sinh các phòng làm việc trong cơ quan; thường xuyên kiểm tra điện, nước, cửa, khoá và các thiết bị khác của tất cả phòng làm việc, khu vực chung trong cơ quan để xử lý hoặc có đề nghị xử lý phù hợp, bảo đảm an toàn. Trong trường hợp vượt quá khả năng quyền hạn và nhiệm vụ thì báo cáo cho Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị để có biện pháp giải quyết ngay;

- Bảo đảm đầy đủ kịp thời các điều kiện vật chất phục vụ cuộc họp, hội nghị, tiếp khách, (bếp ăn cơ quan);

- Quản lý, sử dụng các loại phương tiện, dụng cụ, vật dụng chuyên dùng tiết kiệm và đúng quy định. Định kỳ cuối tháng báo cáo quyết toán các hàng hoá, vật phẩm đã tiêu dùng phục vụ cho hoạt động của cơ quan trong tháng cho Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan khi được Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Hành chính - Tổ chức – Quản trị phân công.

2. Nhân viên chăm sóc cây kiểng, sửa chữa điện, nước có nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

Kiểm tra, chăm sóc hoa kiểng và vệ sinh khuôn viên cơ quan; kiểm tra, sửa chữa điện, nước cơ quan khi hư hỏng; phối hợp với nhân viên phục vụ, Đội tự vệ cơ quan thường xuyên kiểm tra theo dõi các thiết bị phòng, chống cháy nổ, báo động, điện, nước (khởi động máy bơm nước mỗi tháng một lần) để có biện pháp xử lý khi có tình huống xảy ra; thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về phòng, chống cháy nổ trong cơ quan.

Chương III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC, HỘI HỌP, THÔNG TIN BÁO CÁO

Điều 12. Chế độ làm việc

1. Cán bộ, công chức có nghĩa vụ làm việc 05 ngày trong một tuần; được nghỉ ngày thứ Bảy, chủ Nhật và ngày lễ, Tết theo quy định.

2. Mỗi ngày làm việc 08 giờ:

Buổi sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút;

Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

3. Trong giờ làm việc tại cơ quan, cán bộ, công chức phải đeo Thẻ công chức; ăn mặc chỉnh tề theo đúng quy định về trang phục tại công sở; không được uống rượu bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa.

4. Trong trường hợp vì yêu cầu công tác, cần giải quyết công việc gấp, lãnh đạo điều động làm việc ngoài giờ hành chính hoặc làm việc vào ngày nghỉ, ngày lễ, Tết thì được sắp xếp nghỉ bù, nếu không sắp xếp cho nghỉ bù thì được tính chế độ làm thêm giờ theo quy định.

5. Lãnh đạo Văn phòng đi công tác tỉnh, thành phố trong nước phải báo cáo Thường trực HĐND; trưởng phòng, phó trưởng phòng, chuyên viên, nhân viên đi công tác phải báo cáo với lãnh đạo trực tiếp; đi công tác xa, dài ngày phải bàn giao lại công việc; chuyên viên, nhân viên phải thực hiện chế độ báo cáo nội bộ theo quy định của phòng. 

Điều 13. Chế độ hội họp

1. Văn phòng tổ chức phục vụ cuộc họp Thường trực và các Ban HĐND Tỉnh mỗi tháng một lần vào ngày 25 (nếu trùng ngày nghỉ thì họp vào ngày làm việc kế tiếp) để đánh giá kết quả hoạt động trong tháng, triển khai chương trình, kế hoạch hoạt động trong tháng tới của Thường trực HĐND và các Ban HĐND Tỉnh. Phòng Tổng hợp chuẩn bị nội dung, tài liệu, ghi biên bản cuộc họp; tiếp thu ý kiến góp ý, hoàn chỉnh các nội dung trình Thường trực HĐND ký ban hành.

3. Thứ 2 hàng tuần, tổ chức họp giao ban giữa lãnh đạo Văn phòng với các Trưởng phòng để  đánh giá công việc trong tuần và đề ra kế hoạch công tác tuần tới.

4. Định kỳ mỗi quý một lần, họp toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên Văn phòng vào ngày 27 của tháng cuối quý (nếu trùng ngày nghỉ thì họp vào ngày làm việc kế tiếp) để phổ biến các chủ trương, chính sách; đánh giá kết quả hoạt động trong tháng, triển khai chương trình, kế hoạch hoạt động tháng tới của Văn phòng. Lãnh đạo Văn phòng mời đại diện Thường trực HĐND Tỉnh dự họp để góp ý, chỉ đạo công tác tham mưu, phục vụ của Văn phòng. Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị chuẩn bị báo cáo tháng, nội dung, tài liệu và ghi biên bản cuộc họp; tiếp thu ý kiến góp ý, hoàn chỉnh các nội dung trình Chánh Văn phòng ký ban hành.

5. Phối hợp với Công đoàn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức vào cuối năm để tổng kết công tác năm và đề ra Kế hoạch công tác năm tiếp theo.

6. Các phòng chuyên môn họp mỗi tháng một lần từ ngày 15 - 20 hàng tháng (trước ngày họp định kỳ hàng tháng của Thường trực, các Ban và Văn phòng) để đánh giá kết quả hoạt động trong tháng; xây dựng chương trình công tác tháng sau; hoàn chỉnh báo cáo tháng gửi cho lãnh đạo Văn phòng (qua Phòng Hành chính – Tổ chức – Quản trị) chậm nhất là ngày 22 mỗi tháng.

7. Ngoài các cuộc họp trên, theo yêu cầu công việc, lãnh đạo Văn phòng và các phòng có thể triệu tập cuộc họp bất thường.

8. Các cuộc họp Chi bộ, Công đoàn, được thực hiện theo Điều lệ của các tổ chức này và được xếp vào lịch công tác tháng của Văn phòng. Lãnh đạo Văn phòng có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi và thực hiện mối quan hệ công tác với các tổ chức này đúng theo quy định.

9. Các cuộc họp Văn phòng, họp lãnh đạo Văn phòng do Trưởng phòng hoặc Phó trưởng phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị hoặc nhân viên tổ chức, thi đua khen thưởng ghi chép đầy đủ vào sổ họp của Văn phòng và cụ thể thành văn bản thông tin đến cán bộ, công chức của Văn phòng biết.

Điều 14. Chế độ thông tin, báo cáo

1. Chánh Văn phòng có trách nhiệm phổ biến, quán triệt và cung cấp thông tin, báo chí, văn bản, tài liệu về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về những nội dung cần thiết liên quan đến nhiệm vụ của cán bộ, công chức Văn phòng.

2. Các phòng chuyên môn thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo định kỳ và theo chức năng nhiệm vụ được giao.

3. Tất cả các loại văn bản, báo cáo nói chung, tùy theo chức năng nhiệm vụ được giao, các phòng chức năng có trách nhiệm soạn thảo, trình lãnh đạo phụ trách theo trình tự để xem xét, góp ý, ban hành đảm bảo về mặt thời gian và gửi đúng quy định, cụ thể là:

- Các loại văn bản, báo cáo có liên quan đến HĐND Tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh do Phòng Tổng hợp dự thảo trình Chánh Văn phòng xem, góp ý, thẩm định trước khi trình Thường trực HĐND ký ban hành.

- Các loại văn bản, báo cáo có liên quan đến các Ban HĐND Tỉnh do Phòng Tổng hợp dự thảo trình Phó Chánh Văn phòng phụ trách xem, góp ý, thẩm định trước khi trình lãnh đạo Ban ký ban hành.

- Các loại văn bản, báo cáo có liên quan đến Văn Phòng do Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị dự thảo trình Chánh Văn Phòng cho ý kiến và ký ban hành.

Chương  IV

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Điều 15. Chế độ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ

1. Trên cơ sở quy hoạch cán bộ theo quy định chung của Tỉnh và yêu cầu nhiệm vụ công tác của cơ quan; lãnh đạo Văn phòng sắp xếp hợp lý để cán bộ, công chức cơ quan được học tập, tham dự các khóa bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chính trị, pháp luật, chuyên môn, nghiệp vụ,…đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác.

2. Tổ chức và tạo điều kiện cho cán bộ, công chức được tham gia học tập, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

3. Tạo điều kiện cho cán bộ, công chức được đi học tập và trao đổi kinh nghiệm hoạt động với các đơn vị bạn, tỉnh bạn (một năm ít nhất mỗi cán bộ, công chức được đi một lần) để tiếp thu kinh nghiệm, vận dụng vào công tác.

Điều 16. Chế độ tiền lương, khen thưởng, bổ nhiệm cán bộ, công chức

1. Các chế độ tiền lương, khen thưởng, bổ nhiệm,…cán bộ, công chức được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

2. Cán bộ, công chức được trả lương qua thẻ ATM vào đầu tháng (không quá ngày 08 hàng tháng); thực hiện việc nâng lương trước thời hạn khi cá nhân đó có thành tích xuất sắc đúng theo quy định; được hưởng các chế độ theo quy định về tăng thu nhập từ thực hiện tiết kiệm trong hoạt động thường xuyên và trên cơ sở quy định của Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan;…

Điều 17. Chế độ nghỉ phép, nghỉ việc riêng, nghỉ bệnh

1. Cán bộ, công chức được nghỉ việc riêng và nghỉ phép hàng năm theo quy định của Bộ luật Lao động và được thực hiện trong phạm vi, thẩm quyền như sau: Nghỉ một buổi do trưởng phòng quyết định; nghỉ một ngày phải có ý kiến đồng ý của Phó Chánh Văn phòng phụ trách; nghỉ từ ngày thứ hai trở lên phải có ý kiến của Chánh Văn phòng và Trưởng Ban của HĐND (đối với cán bộ, công chức phục vụ công tác của các Ban).

 2. Các trưởng phòng theo dõi chế độ nghỉ phép, nghỉ việc riêng của cán bộ, công chức phòng mình, đồng thời phải thông tin đến Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị biết để theo dõi chung theo quy định.

3. Cán bộ, công chức được nghỉ điều trị bệnh theo quyết định của Bệnh viện và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật hiện hành; bản thân hoặc gia đình người bệnh có trách nhiệm báo cáo cho lãnh đạo Văn phòng biết.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều  18. Tổ chức thực hiện

Quy chế này được triển khai và tổ chức thực hiện trong cơ quan Văn phòng; cán bộ, công chức, nhân viên Văn phòng có trách nhiệm thi hành Quy chế này.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Quy chế này, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, lãnh đạo Văn phòng sẽ xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Danh mục chính Menu