Xuất bản thông tin

null Kết quả xét chuyển công tác đối với viên chức ngành Giáo dục năm 2022

Chi tiết bài viết Báo chí với Đồng Tháp

Kết quả xét chuyển công tác đối với viên chức ngành Giáo dục năm 2022

Ngày 04/7/2022, Hội đồng Xét chuyển công tác viên chức năm 2022 Huyện ban hành Thông báo số 320/TB-HĐXCCT về kết quả xét chuyển công tác đối với viên chức ngành Giáo dục năm 2022, cụ thể:

1. Chỉ tiêu tiếp nhận viên chức năm 2022: 20 chỉ tiêu.

2. Tổng số viên chức đủ điều kiện xét chuyển công tác năm 2022: 40 viên chức.

3. Tổng số viên chức được tiếp nhận năm 2022: 18 viên chức, trong đó:

- Giáo viên Mầm non: 03 viên chức.

- Giáo viên Tiểu học: 10 viên chức.

- Giáo viên Trung học cơ sở: 05 viên chức.

4. Tổng số  viên chức không được tiếp nhận năm 2022: 22 viên chức.

5. Trong thời hạn 05 ngày làm việc (kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 08 tháng 7 năm 2022) viên chức có quyền gửi đơn xem xét lại kết quả xét chuyển công tác về Uỷ ban nhân dân Huyện (thông qua Phòng Giáo dục và Đào tạo). Quá thời hạn quy định trên, mọi thắc mắc của viên chức không được xem xét giải quyết.

Xem chi tiết thông báo tại đây.

Phụ lục kèm theo.

Hồ Nhựt.