Xuất bản thông tin

null Đạt 60% số hồ sơ nộp trực tuyến

Chi tiết bài viết TTGDNN Tuyên truyền Cải cách hành chính

Đạt 60% số hồ sơ nộp trực tuyến

Ngày 23/3/2020, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch 100/KH-UBND về việc Tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng phần mềm một cửa điện tử thực hiện hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2020, theo kế hoạch thực hiện một số nộ dung chủ yếu như sau:

Nội dung chủ yếu

Giới thiệu các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên phần mềm một cửa điện tử của tỉnh Đồng Tháp do huyện, xã phụ trách.

Hướng dẫn công dân thực hiện thao tác đăng ký tài khoản công dân, doanh nghiệp, tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3 trên phần mềm một cửa điện tử, sử dụng các tính năng theo dõi hồ sơ trên phần mềm.

Số hồ sơ trực tuyến thực hiện đạt từ 60% trở lên trên tổng số hồ sơ tiếp nhận.
Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ quan, địa phương thực hiện 100%.

Số thủ tục được cung cấp trên phần mềm đạt 50% trở lên có phát sinh hồ sơ.
Xử lý hồ sơ trực tuyến không tồn động, không để quá hạn và trễ hạn trên phần mềm khi hồ sơ văn bản giấy đã thực hiện xong.

Chiếu các video tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện trên màng hình tivi tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã.

Đối tượng thực hiện

Các tổ chức, cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận Một
cửa cấp huyện, cấp xã mà trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử có cung cấp hồ sơ trực tuyến mức độ 3.

Địa điểm, Thời gian  thực hiện

Tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã và thường xuyên trong năm 2020./.

Xem chi tiết! Kế hoạch 100/KH-UBND

Trí Dũng (Nguồn Kế hoạch 100/KH-UBND)