Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Thường trực, các Ban HĐND huyện Cao Lãnh, nhiệm kỳ 2016-2021

HĐND Huyện Thị Thành Chi tiết bài viết

Thường trực, các Ban HĐND huyện Cao Lãnh, nhiệm kỳ 2016-2021

I. THƯỜNG TRỰC

1.

- Họ và tên: Huỳnh Thị Hoài Thu

- Chức vụ: Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện.

- Điện thoại: 0913.841.559

- Email: hoaithucaolanh@gmail.com

2.

- Họ và tên: Nguyễn Đức Thuận

- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND Huyện

- Điện thoại: 0919.029.224

- Email: ducthuanubkthu@gmail.com

II. BAN CỦA HĐND HUYỆN

1.

- Họ và tên: Trương Vĩnh Thiện

- Chức vụ: Trưởng Ban Pháp chế.

- Điện thoại: 0913.846.458

- Email: thient239@gmail.com

2.

- Họ và tên: Nguyễn Văn Bến

- Chức vụ: Phó Trưởng ban Pháp chế

- Điện thoại: 0932362023

- Email: benmyhiep@gmail.com

3

- Họ và tên: Nguyễn Thị Thùy Trang

- Chức vụ: Trưởng Ban KT-XH

- Điện thoại: 0945464790

- Email: nguyenthithuytrang.290977@gmail.com

4

- Họ và tên: Lại Trường Vũ

- Chức vụ: Phó Trưởng ban KT-XH

- Điện thoại: 0834007113 – 0966872323

- Email: ltvu.hcl@gmail.com

5

- Họ và tên: Lê Quốc Khanh

- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện

- Điện thoại: 0986221749

- Email: quockhanhle79@gmail.com

6

- Họ và tên: Lê Cao Phong

- Chức vụ: Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND Huyện

- Điện thoại: 0916404299

- Email: mrlecaophongthbasao@gmail.com