Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Thường trực, các Ban HĐND huyện Tân Hồng, nhiệm kỳ 2016-2021

HĐND Huyện Thị Thành Chi tiết bài viết

Thường trực, các Ban HĐND huyện Tân Hồng, nhiệm kỳ 2016-2021

I. THƯỜNG TRỰC

1.

- Họ và tên: Lê Hoàng Việt

- Chức vụ: Chủ tịch HĐND Huyện.

- Điện thoại: 0918054961

- Email: lehoangviet1962@gmail.com

2.

- Họ và tên: Đào Ngọc Bích

- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND Huyện

- Điện thoại: 0919.672.567

- Email: daongocbich79@gmail.com

II. BAN CỦA HĐND HUYỆN

1.

- Họ và tên: Nguyễn Văn Vằn

- Chức vụ: Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội

- Điện thoại: 0913.705.060

- Email: nguyenvanvantcc1964@gmail.com

2.

- Họ và tên: Đinh Văn Đậm

- Chức vụ: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội.

- Điện thoại: 0913.687.393

- Email: hoinongdantanhong@gmail.com

3.

- Họ và tên: Trần Chí Thanh

- Chức vụ: Trưởng Ban Pháp chế

- Điện thoại: 0913.937.909

- Email:

4.

- Họ và tên: Phan Công Luận

- Chức vụ: Phó Trưởng Ban Pháp chế

- Điện thoại: 0918.055.506

- Email: luantanhong@gmail.com

III. VĂN PHÒNG HĐND-UBND

1.

- Họ và tên: Dương Thanh Tao

- Chức vụ: Chánh Văn phòng

- Điện thoại: 0919.013.303

- Email: thanhtao.hth@gmail.com

2.

- Họ và tên: Võ Thị Bích Châu

- Chức vụ: Chuyên viên

- Điện thoại: 0988.818.474

- Email: chau.tanhong@gmail.com