Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Thường trực, các Ban HĐND TX Hồng Ngự, nhiệm kỳ 2016-2021

HĐND Huyện Thị Thành Chi tiết bài viết

Thường trực, các Ban HĐND TX Hồng Ngự, nhiệm kỳ 2016-2021

I. THƯỜNG TRỰC

1.

- Họ và tên: Hồ Văn Thống

- Chức vụ: Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã

- Điện thoại: 0913.938.533

- Email: thongtm1968@gmail.com

2.

- Họ và tên: Lâm Minh Lệ

- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND Thị xã

- Điện thoại: 0913.705.036

- Email: lamminhle.txhn@gmail.com

3.

- Họ và tên: Dương Thị Hoa Ngọc

- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND Thị xã, kiêm Trưởng Ban Pháp chế

- Điện thoại: 0839.366.577

- Email: duongngoc1972@gmail.com

II. BAN CỦA HĐND HUYỆN

1.

- Họ và tên: Phạm Thiện Bửu

- Chức vụ: Trưởng Ban KT-XH HĐND Thị xã

- Điện thoại: 0918.109.644

- Email: thichthienbuu@gmail.com

2.

- Họ và tên: Dương Thanh Lâm

- Chức vụ: Phó Trưởng Ban KT-XH HĐND Thị xã

- Điện thoại: 0942.261.800

- Email: duonglam1961@gmail.com

3.

- Họ và tên: Nguyễn Văn Bình

- Chức vụ: Trưởng Ban Pháp chế HĐND Thị xã

- Điện thoại: 0919.466.323

- Email: nguyenvanbinh0707@gmail.com

III. VĂN PHÒNG HĐND-UBND HUYỆN

1

- Họ và tên: Đỗ Văn Tú

- Chức vụ: Chánh Văn phòng HĐND&UBND Thị xã

- Điện thoại: 0918.611.727

- Email: dovantutxhn@gmail.com

2

- Họ và tên: Phạm Thị Thùy Linh

- Chức vụ: Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND Thị xã

- Điện thoại: 0989.366.326

- Email: thuylinhtxhn@gmail.com