Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Thường trực, các Ban HĐND TP Cao Lãnh, nhiệm kỳ 2016-2021

HĐND Huyện Thị Thành Chi tiết bài viết

Thường trực, các Ban HĐND TP Cao Lãnh, nhiệm kỳ 2016-2021

I. THƯỜNG TRỰC

1.

- Họ và tên: Phan Văn Thương

- Chức vụ: Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố.

- Điện thoại: 0918993510

- Email: phanthuongtk@gmail.com

2.

- Họ và tên: Cao Thị Phượng

- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND Thành phố.

- Điện thoại: 0988.852.526

- Email: caothiphuong2512@gmail.com

3.

- Họ và tên: Thái Văn Vui

- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND Thành phố.

- Điện thoại: 0903.868.609

- Email: vui61@yahoo.com.vn

II. BAN CỦA HĐND THÀNH PHỐ

1.

- Họ và tên: Lê Hồng Hải

- Chức vụ: Trưởng Ban Pháp chế.

- Điện thoại: 0817.490.350

- Email: lehonghai1969@gmail.com

2.

- Họ và tên: Phạm Anh Phúc

- Chức vụ: Phó Trưởng Ban Pháp chế

- Điện thoại: 0947.427.575

- Email: phamanhphuctpcl@gmail.com

3.

- Họ và tên: Đinh Văn Sự

- Chức vụ: Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội

- Điện thoại: 0918.716.980

- Email: dinhvansuttd@gmail.com

4.

- Họ và tên: Phan Thị Hồng Thanh

- Chức vụ: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội.

- Điện thoại: 0908.525.697;

- Email: hongthanhphan@gmail.com

III. VĂN PHÒNG HĐND-UBND

1.

- Họ và tên: Nguyễn Ngọc Luân Lý

- Chức vụ: Chánh Văn phòng

- Điện thoại: 0908.061.681

- Email: luanlynguyenngoc@gmail.com

2.

- Họ và tên: Nguyễn Thái Ngọc Xuyến

- Chức vụ: Nhân viên Văn phòng

- Điện thoại: 0944.116.393

- Email: xuyennguyen1106@gmail.com