LichCongTac

Lịch công tác

Lịch công tác Huyện Hồng Ngự
(từ ngày 04/02/2023 đến ngày 11/02/2023)


Người chủ trì/Tham dự Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú

Banner lịch làm việc của Lãnh đạo UBND

Banner VBDH

Banner danh bạ thư điện tử

Banner VPDT

Banner Thông tin dự án, đấu thầu, đấu giá

Banner Văn bản QPPL

Banner Hỏi đáp

Banner Lịch tiếp công dân

Tong dai 1022

Barner TTHC

cong khai ngan sach

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp