LichCongTac

Lịch công tác

Lịch công tác Huyện Hồng Ngự
(từ ngày 17/06/2021 đến ngày 24/06/2021)


Người chủ trì/Tham dự Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú