LichCongTac

Lịch công tác

Lịch công tác Huyện Hồng Ngự
(từ ngày 25/09/2020 đến ngày 02/10/2020)


Người chủ trì/Tham dự Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú