Xuất bản thông tin

null Các văn bản luật mới ban hành được thông qua tại kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khóa XIV

TÚ SÁCH PHÁP LUẬT TỦ SÁCH PHÁP LUẬT

Các văn bản luật mới ban hành được thông qua tại kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khóa XIV

STT

Tên văn bản

Ghi chú

1

Luật Lao động số 45/2019/QH14

Tải về

2

Luật Thư viện số 46/2019/QH14

Tải về

3

Luật số 47/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Tải về

4

Luật dân quân tự vệ số 48/2019/QH14

Tải về

5

Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam số 49/2019/QH14

Tải về

6

Luật số 50/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Tải về

7

Luật số 51/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Tải về

8

Luật số 52/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

Tải về

9

Luật Lực lượng dự bị động viên số 53/2019/QH14

Tải về

10

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Tải về

11

Luật số 55/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước

Tải về