TTHC lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo cấp xã

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP

(Ban hành Kèm theo Quyết định số 1536/QĐ-UBND-HC ngày 03/10/2020

của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Đính kèm quyết định

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

NỘI DUNG

1

Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo hoạt động giáo dục trở lại

Tải về

2

Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

Tải về

3

Thủ tục thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Tải về

4

Thủ tục giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Tải về

5

 

Tải về

Banner cải cách hành chính

Banner công tác thường trực

Banner lịch làm việc của UBND

Banner lấy ý kiến

Banner hộp thư điện tử

Banner bộ pháp điện tử

Banner VPDT

30 năm tái lập huyện

banner 1022

banner tủ sách pháp luật

CUỘC SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG NĂM 2020

Danh mục chính Menu

Banner tái cơ cấu nông nghiệp

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner liên kết website