Xuất bản thông tin

null Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 11: Cung cấp và lắp đặt các thiết bị chuyên dùng thông thường phòng thí nghiệm; Dự án: Mua sắm thiết bị kiểm định, kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước, giai đoạn 2021 - 2025

Chi tiết bài viết Thông tin đấu thầu

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 11: Cung cấp và lắp đặt các thiết bị chuyên dùng thông thường phòng thí nghiệm; Dự án: Mua sắm thiết bị kiểm định, kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước, giai đoạn 2021 - 2025