Thông tin CCHC

>> Năm 2021

1. Triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính trong năm 2021

2. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực thành lập, hoạt động doanh nghiệp và đầu tư tại Việt Nam khi Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Luật Đầu tư năm 2020

3. Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa của huyện, thành phố đối với 04 lĩnh vực của ngành Kế hoạch và Đầu tư

4. 87,5% tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính thành lập và hoạt động doanh nghiệp được Sở Kế hoạch và Đầu tư xử lý trực tuyến mức độ 3, 4.

>> Năm 2020

1. Sở Kế hoạch và đầu tư triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp cchc năm 2020 

2. Năm 2020, Sở Kế hoạch và đầu tư tập trung theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực thành lập, hoạt động doanh nghiệp và đầu tư tại Việt Nam 

3. Chủ tịch UBND Tỉnh công bố danh mục TTHC  và quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã 

4. Sở Kế hoạch và đầu tư ban hành kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác CCHC năm 2020 

5. Chủ tịch UBND Tỉnh công bố danh mục TTHC và quy trình nội bộ giải quyế TTHC  phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất do nhà đầu tư đề xuất

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành kế hoạch và tổ chức đo lường sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của Sở năm 2020

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất 51 phương án đơn giản hoá TTHC thuộc lĩnh vực đăng ký thành lập và hoạt động doanh nghiệp

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tham mưu UBND Tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp và cấp giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh lĩnh vực thể thao, du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

9. Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các phòng, đơn vị thuộc Sở năm 2020

10. Chủ tịch UBND Tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp và cấp giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh lĩnh vực thể thao, du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

11. Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất UBND Tỉnh thí điểm thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp tại Phòng Tài chính - Kế hoạch đối với các thủ tục hành chính lĩnh vực thẩm định dự án và đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

KHĐT - Banner văn bản phát hành

KHĐT - Banner lấy ý kiến dự thảo văn bản

KHĐT - Banner Danh bạ điện thoại

KHĐT - Banner Hộp thư điện tử

KHĐT - Banner Quản lý đấu thầu

KHĐT - Banner Lịch tiếp công dân

KHĐT - Banner hình ảnh hoạt động

KHĐT - Banner Liên kết website

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

KHĐT - Cổng thông tin điện tử Bộ KHĐT

Banner 1022

Banner Cải cách hành chính

Banner Công khai tài chính

Banner Hiệp định CPTPP

Banner Số điện thoại đường dây nóng

Banner Danh mục thông tin phải được công khai