TTHC - Lĩnh vực Chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong gia dụng và Y tế

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN

GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1487/QĐ-UBND-HC ngày 29/9/2021

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

LĨNH VỰC CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG, DIỆT KHUẨN

TRONG GIA DỤNG VÀ Y TẾ

STT

Tên thủ tục hành chính

Nội dung

1

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

Tải về

2

Công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng chế phẩm

Tải về

 

 

TTHC - Danh sách các lĩnh vực

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH