TTHC - Lĩnh vực Mỹ phẩm

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN

GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1487/QĐ-UBND-HC ngày 29/9/2021

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

LĨNH VỰC MỸ PHẨM

STT

Tên thủ tục hành chính

Nội dung

1

Cấp số tiếp nhận  Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước

Tải về

2

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Tải về

3

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Tải về

4

Thủ tục Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ Điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Tải về

5

Thủ tục đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm.

Tải về

 

 

TTHC - Danh sách các lĩnh vực

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH