Cơ cấu tổ chức

Nội dung:

Cơ cấu tổ chức Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đồng Tháp

1. Đại hội đại biểu thành viên.

2. Ban Chấp hành.

3. Ban Thường vụ.

4. Ủy ban Kiểm tra.

5. Các phòng, ban chuyên môn.