Xuất bản thông tin

Liên hệ

Nội dung:

Địa chỉ: Số 397, Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

Điện thoại: 02773. 852271

Email: lmhtxdongthap@gmail.com

Website: lmhtx.dongthap.gov.vn

Liên minh Hợp tác xã Tỉnh là tổ chức đại diện hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các thành viên khác tự nguyện tham gia, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, các tổ chức thành viên, có vai trò dẫn dắt, thúc đẩy sự phát triển phong trào hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, góp phần ổn định chính trị, an sinh xã hội và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Tháp.

Liên minh Hợp tác xã Tỉnh là tổ chức đại diện hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các thành viên trong quan hệ với các tổ chức trong và ngoài nước.

Liên minh Hợp tác xã Tỉnh có các chức năng sau:

1. Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của thành viên.

2. Phối hợp với các sở, ban, ngành trong việc thực hiện xây dựng, quy hoạch kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hộ cá thể; xây dựng các mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị hàng hóa chủ lực trong các lĩnh vực, các ngành và tổng kết nhân rộng.

3. Tuyên truyền, vận động phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã.

4. Thực hiện các chương trình, dự án, dịch vụ công hỗ trợ phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được giao.

5. Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

6. Hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ cần thiết cho sự hình thành và phát triển của kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã và các thành viên.

7. Đại diện cho các thành viên trong quan hệ hoạt động phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH