Untitled Bài viết hiển thị trực tiếp

Nội dung:

Chức năng và nhiệm vụ của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đồng Tháp

A. Chức năng

1. Đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của thành viên; đại diện cho các thành viên trong quan hệ với các tổ chức ở trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.

2. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã; tuyên truyền, vận động phát triển, hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã.

3. Đề xuất, kiến nghị, tham gia xây dựng chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các chương trình, dự án liên quan đến kinh tế tập thể, hợp tác xã. Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Tỉnh uỷ (qua Uỷ ban nhân dân Tỉnh), Uỷ ban nhân dân Tỉnh các văn bản về phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh.

4. Tư vấn, hỗ trợ, liên kết với cơ sở đào tạo tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện dịch vụ công và hoạt động kinh tế phục vụ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; thúc đẩy xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, bền vững trong các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác và các đơn vị thành viên.

5. Tập hợp, liên kết, hướng dẫn các thành viên hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển; chung sức xây dựng Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đồng Tháp phát triển bền vững.

B. Nhiệm vụ

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước và của tỉnh Đồng Tháp về kinh tế tập thể, hợp tác xã.

2. Phối hợp với các sở, ngành Tỉnh trong việc xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch đề án, dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; xây dựng, nhân rộng các mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với liên kết chuỗi giá trị trong các lĩnh vực chủ lực của Tỉnh.

3. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, tư vấn, cung cấp dịch vụ cho các thành viên về pháp lý, đầu tư, khoa học và công nghệ, thông tin, tài chính, tín dụng, thị trường, kiểm toán, bảo hiểm, kiểm định chất lượng hàng hoá và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

4. Phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp và các tổ chức thành viên, các tổ chức xã hội khác trong việc xây dựng, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã theo chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện giám sát và phản biện xã hội liên quan đến kinh tế tập thể, hợp tác xã.

5. Hướng dẫn các thành viên thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; tập hợp ý kiến, nguyện vọng của các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành viên để phản ánh, kiến nghị và đề xuất với cấp có thẩm quyền về các chủ trương, các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

6. Nhận uỷ quyền, thay mặt thành viên thực hiện các nhiệm vụ, biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên theo quy định của pháp luật.

7. Tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, tổ hợp tác, hội quán các cơ sở sản xuất nhỏ và vừa phát triển thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; tổ chức và hướng dẫn đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; tổng kết và phổ biến kinh nghiệm của các hợp tác xã điển hình, tiên tiến; tổ chức các phong trào thi đua trong hệ thống Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đồng Tháp.

8. Tổ chức tập huấn, bồ dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, thành viên và người lao động trong các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác và các đơn vị thành viên.

9. Tổ chức các hoạt động kinh tế vì mục tiêu phát triển Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đồng Tháp và hỗ trợ thành viên; huy động nguồn lực hợp pháp trong Tỉnh và cả nước để đầu tư phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã theo quy định của pháp luật.

10. Tiếp nhận và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ, khoản viện trợ để phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

11. Tư vấn, phản biện và giám sát xã hội về các chính sách, chương trình, đề tài, dự án do cơ quan nhà nước yêu cầu về các vấn đề liên quan phát triển kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp hoặc cơ quan có thẩm quyền giao liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Liên minh Hợp tác xã Tỉnh theo Điều lệ.

13. Tập hợp, liên kết, phát triển thành viên, củng cố, đổi mới tổ chức, hoạt động; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực trình độ cán bộ và tổ chức phong trào thi đua trong hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.