Chức năng nhiệm vụ

Nội dung:

Chức năng, nhiệm vụ của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đồng Tháp

I. Chức năng

1. Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của thành viên.

2. Phối hợp với các sở, ban, ngành xây dựng, quy hoạch kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hộ cá thể; xây dựng các mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị hàng hóa chủ lực trong các lĩnh vực, các ngành và tổng kết nhân rộng.

3. Tuyên truyền, vận động phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã.

4. Thực hiện các chương trình, dự án, dịch vụ công hỗ trợ phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được giao.

5. Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

6. Hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ cần thiết cho sự hình thành và phát triển của kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã và các thành viên.

7. Đại diện cho các thành viên trong quan hệ hoạt động phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

II. Nhiệm vụ

1. Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã và văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Vận động, hướng dẫn hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước.

2. Phối hợp với các sở, ban, ngành trong việc xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế tập thể nòng cốt là hợp tác xã và các văn bản pháp luật có liên quan.

3. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, tư vấn, cung cấp dịch vụ cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã về pháp lý, đầu tư, khoa học - công nghệ, thông tin, tài chính, tín dụng, thị trường và các lĩnh vực khác.

4. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp và các tổ chức thành viên, các tổ chức xã hội khác trong việc tuyên truyền, phổ biến và thực hiện pháp luật về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; triển khai các chương trình, dự án phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

5. Tập hợp ý kiến, nguyện vọng của các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành viên để phản ánh, kiến nghị và đề xuất với cấp có thẩm quyền về các chủ trương, văn bản pháp luật và các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, nòng cốt là Hợp tác xã.

6. Tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, tổ hợp tác, các cơ sở sản xuất nhỏ và vừa phát triển thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; tổ chức và hướng dẫn đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; tổng kết và phổ biến kinh nghiệm của các hợp tác xã điển hình tiên tiến; tổ chức các phong trào thi đua trong hệ thống Liên minh Hợp tác xã Tỉnh.

7. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, dạy nghề cho cán bộ quản lý, thành viên và người lao động trong các tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

8. Tổ chức các hoạt động kinh tế vì mục tiêu phát triển Liên minh Hợp tác xã Tỉnh và hỗ trợ thành viên.

9. Tiếp nhận và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ, khoản viện trợ để phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Huy động các nguồn lực hợp pháp để đầu tư phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

10. Tư vấn, phản biện và giám sát xã hội về các chính sách, chương trình, đề tài, dự án do cơ quan nhà nước yêu cầu về các vấn đề liên quan phát triển kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân Tỉnh hoặc cơ quan có thẩm quyền giao.