Xuất bản thông tin

null Báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân và dự kiến điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2021 (kể cả vốn kéo dài)

Công khai ngân sách Nhà nước Công khai ngân sách

Báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân và dự kiến điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2021 (kể cả vốn kéo dài)