Xuất bản thông tin

null Danh sách Họ và Tên, Chức danh, email, số điện thoại liên hệ Phòng Nội vụ Huyện

Chi tiết bài viết TTGDNN Danh bạ email, điện thoại

Danh sách Họ và Tên, Chức danh, email, số điện thoại liên hệ Phòng Nội vụ Huyện

SỐ

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

ĐIỆN THOẠI - HỘP THƯ ĐIỆN TỬ

CƠ QUAN

DI ĐỘNG

1

Võ Hùng Anh

Trưởng phòng

0277 3619355

0918156123

vhanh.hct@dongthap.gov.vn

2

Lương Hoàng Minh

Phó Trưởng phòng

0277 3619355

0916656608

lhminh.hct@dongthap.gov.vn

3

Biện Công Tấn Phong

Phó Trưởng phòng

0277 840170

0913938396

bctphong.hct@dongthap.gov.vn

4

Nguyễn Thanh Trung

Công chức

0277 3619355

0972235335

nttrung.hct@dongthap.gov.vn

5

Phạm Hồng Thắm

Công chức

0277 840170

0387952829

phtham.hct@dongthap.gov.vn

6

Hồ Văn Chờ

Công chức

0277 3619355

02773606440

hvcho.hct@dongthap.gov.vn

7

Nguyễn Anh Thư

Công chức

0277 840170

0932931376

nathu.nv.hct@dongthap.gov.vn

8

Phan Thanh Sang

Công chức

0277 3619355

0937305611

htphong.hct@dongthap.gov.vn

9

Châu Thị Hữu Thương

Viên chức

0277 3619355

0842666164

cththuong.hct@dongthap.gov.vn

10

Trương Ngọc Chí Công

Viên chức

0277 3619355

0901282847

Tnccong.hct@dongthap.gov.vn

11

Lê Thanh Loan

Viên chức

0277 3619355

0395990282

Ltloan.hct@dongthap.gov.vn