Xuất bản thông tin

null Danh sách Họ và Tên, Chức danh, email, số điện thoại liên hệ Phòng Văn hóa và Thông tin Huyện

Chi tiết bài viết TTGDNN Danh bạ email, điện thoại

Danh sách Họ và Tên, Chức danh, email, số điện thoại liên hệ Phòng Văn hóa và Thông tin Huyện

DANH SÁCH

Email, Số điện thoại Lãnh đạo, công chức Phòng Văn hóa và Thông tin

_______

SỐ

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

ĐIỆN THOẠI - HỘP THƯ ĐIỆN TỬ

CƠ QUAN

DI ĐỘNG

1

Nguyễn Kim Loan

Trưởng phòng

02773.840045

0918.626662

Nkloan.hct@dongthap.gov.vn

2

Phạm Trúc Linh

Phó Trưởng phòng

02773 840045

0912688908

ptlinh.hct@dongthap.gov.vn

 

3

Nguyễn Văn Thắng

Phó Trưởng phòng

02773 840045

0355455560

Nvthang.hct@dongthap.gov.vn

 

4

Phan Văn Tâm

Chuyên viên

02773 840045

0918356215

pvtam.hct@dongthap.gov.vn

 

5

Nguyễn Trí Dũng

Chuyên viên

02773 840045

0976011010

ntdung.hct@dongthap.gov.vn

 

6

Lê Văn Thuận

Chuyên viên

02773 840045

0919205188

Lvthuan.hct@dongthap.gov.vn