Xuất bản thông tin

null Chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, sai sót qua kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022

Chi tiết bài viết TTGDNN Tuyên truyền Cải cách hành chính

Chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, sai sót qua kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022

Ngày 09/09/2022, UBND huyện ban hành Công văn 4117/UBND-NC  Chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, sai sót qua kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022. Theo Công văn Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo:

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, địa phương khẩn trương chấn chỉnh, khắc phục ngay những hạn chế, sai sót trong công tác cải cách hành chính đã được chỉ ra tại Thông báo nêu trên; báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân Huyện (qua Phòng Nội vụ tổng hợp) chậm nhất ngày 15/9/2022.

Đề nghị Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Huyện, Bưu điện Huyện khắc phục ngay những hạn chế, sai sót trong công tác cải cách hành chính được chỉ ra tại Thông báo nêu trên; báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân Huyện (qua Phòng Nội vụ tổng hợp) chậm nhất ngày 15/9/2022.

Giao Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân theo dõi, đôn đốc thực hiện, tổng hợp, tham mưu báo cáo kết quả khắc phục đúng quy định./.

Trí Dũng