Xuất bản thông tin

null Danh Sách Họ và Tên, Chức danh, email, số điện thoại tiếp nhận ý kiến

Chi tiết bài viết TTGDNN Tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo

Danh Sách Họ và Tên, Chức danh, email, số điện thoại tiếp nhận ý kiến

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

ĐIỆN THOẠI - HỘP THƯ ĐIỆN TỬ

CƠ QUAN

DI ĐỘNG

1

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện

Đoàn Hữu Tiên

Chánh Văn phòng

02773.606397

0918 582 272

Dhtien.hct@dongthap.gov.vn

doantien7579@gmail.com

2

Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện

Dương Minh Hải

Trưởng Phòng

02773 606441

0918054047

Dmhai.hct@dongthap.gov.vn

minhhai230377@yahoo.com.vn

3

Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện

Kim Hồng Phượng

Trưởng Phòng

027733606818

khphuong.hct@dongthap.gov.vn

4

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện

Lê Văn Tuấn

Trưởng phòng

02773610447

0919.283.133

lvtuan.hct@dongthap.gov.vn

5

Phòng Nội vụ huyện

Lê Thị Phi Yến

Trưởng phòng

0277 3619355

02773707515

ltpyen.hct@dongthap.gov.vn

6

Phòng Văn hóa và Thông tin

Võ Hồng Nghi

Trưởng Phòng

02773 840045

0912405878

 vhnghi.hct@dongthap.gov.vn

7

Phòng Tư Pháp huyện

Phạm Văn Dũng

Trưởng Phòng

02773 842.805

0277.3606.375

 pvdung.hct@dongthap.gov.vn

8

Thanh Tra huyện

Lê Hoàng Diệp

Chánh Thanh tra

02773840020

0917392212

 lhdiep1964@gmail.com

9

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

Võ Đông Sanh

Trưởng Phòng

02773 840411

0945810443

vdsanh.hct@dongthap.gov.vn

10

Phòng Y tế huyện

Lê Văn Đầy

Phó Trưởng phòng

02773 840040

0387294479

lvday.hct@dongthap.gov.vn

11

Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện

Võ Đình Trọng

Trưởng phòng

0277 3 840285

Vdinhtrong.hct@dongthap.gov.vn

12

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

Nguyễn Thị Hoàng Vinh

Trưởng phòng

02773840032

0917472123

nthvinh.hct@dongthap.gov.vn