Xuất bản thông tin

null Báo cáo tóm tắt tình hình ước thực hiện thu - chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Chi tiết bài viết TTGDNN Công khai ngân sách

Báo cáo tóm tắt tình hình ước thực hiện thu - chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020