Xuất bản thông tin

null Đẩy mạnh cải cách hành chính tại Phòng Tư pháp huyện Châu Thành

Chi tiết bài viết TTGDNN Vấn đề quan tâm

Đẩy mạnh cải cách hành chính tại Phòng Tư pháp huyện Châu Thành

Những năm qua, Phòng Tư pháp huyện Châu Thành luôn xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, phục vụ tốt nhất các nhu cầu của tổ chức, cá nhân. Theo đó, Phòng chú trọng công tác triển khai các giải pháp tạo sự chuyến biển tích cực trong ngành, đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục hành chính, tránh rườm rà, gây phiền hà cho người dân, từng bước hoàn thiện dịch vụ hành chính công trên lĩnh vực thuộc thẩm quyền phụ trách theo hướng công khai, đơn giản và thuận tiện.

Ảnh Phó Chủ tịch UBND Huyện và Trưởng phòng Tư pháp trao kết hôn cho công dân

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện Châu Thành về cải cách hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn huyện Châu Thành; Lãnh đạo Phòng đã xây dựng kế hoạch và tổ chức phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức của cơ quan, công chức Tư pháp – Hộ tịch các xã, thị trấn, nhất là công chức trực tiếp làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính và công chức trực tiếp tiếp nhận hồ sơ tập trung quan tâm các vấn đề như: áp dụng quy trình ISO trong giải quyết thủ tục hành chính; rà soát các văn bản quy định về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng để đề nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện theo tinh thần của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các Luật chuyên ngành.

Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật cũng được Phòng Tư pháp triển khai đạt hiệu quả. 6 tháng đầu năm 2020, Phòng Tư pháp đã thẩm định 08 văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND Huyện; tiến hành tự kiểm tra 100% văn bản quy phạm pháp luật sau khi ban hành, kiểm tra theo thẩm quyền tại 08/12 xã, thị trấn, với 01 văn bản do Hội đồng nhân dân cấp xã ban hành. Qua kết quả tự kiểm tra và kiểm tra theo thẩm quyền, đa số các văn bản QPPL của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ban hành đúng thẩm quyền, đúng quy định.

Nhằm hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước, Phòng Tư pháp đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động, khai thác có hiệu quả cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đã được trang bị. Đến nay 12/12 UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện xã đã thực hiện ứng dụng phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch và hoàn thành tiến độ nhập dữ liệu hộ tịch và phần mềm. Phòng cũng đã triển khai thực hiện việc ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành (iDesk), trao đổi thông tin, xử lý văn bản trên môi trường mạng. Đặc biệt là thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của UBND tỉnh cũng đã thực hiện hiệu quả việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục người dân qua môi trường mạng”, để người dân và các tổ chức cá nhân thuận tiện trong việc tiếp cận thông tin. Kết quả 6 tháng đầu năm 2020, Phòng Tư pháp đã triển khai thực hiện 14/33 thủ tục công trực tuyến mức 3, 4 (đạt 42, 42%): Tổng số hồ sơ tiếp nhận qua dịch công trực tuyến mức 3, 4 là: 93/177 hồ sơ (đạt tỷ lệ 52,54%).

Công chức Tư pháp hướng dẫn hồ sơ cho công dân

Phòng Tư pháp thường xuyên cập nhật công khai, đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật, các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết; Cập nhật kịp thời Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện được công bố tại Quyết định số số 1670/QĐ-UBND ngày 30/12/2019, gửi Văn phòng HĐND và UBND Huyện niêm yết công khai tại Bộ phận Tiếp nhận và trả Kết quả Huyện và trên Cổng thông tin điện tử Huyện

Bên cạnh đó, Phòng Tư pháp huyện đã củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp với chức năng nhiệm vụ, bảo đảm hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời, luôn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu công việc; tăng cường xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm của công chức, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; lấy sự hài lòng của công dân và kết quả cải cách thủ tục hành chính làm thước đo mức độ hoàn thành của công chức.

Từ đầu năm đến nay Phòng Tư pháp huyện Châu Thành đã tiếp nhận và giải quyết hơn 160 hồ sơ thuộc lĩnh vực Chứng thực và Hộ tịch cho người dân. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết hoàn thành đạt 100%. Hướng dẫn, giải đáp thắc mắc về thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân hơn 1.200 lượt. Bên cạnh đó, Phòng Tư pháp đã thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với 14/33 thủ tục (đạt 42, 42%) thuộc lĩnh vực hộ tịch và chứng thực. Qua đó tiếp nhận, giải quyết 93/177 hồ sơ (đạt tỷ lệ 52,54%). Sau khi các hồ sơ hoàn thành sẽ được trao tận tay người dân thông qua dịch vụ bưu chính.

Ngoài ra, Phòng đã tham mưu UBND Huyện thực hiện có hiệu quả việc rút ngắn gần 1/2 thời gian giải quyết TTHC theo quy định của pháp luật đối với 05 thù tục, gồm: Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài, Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài, Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài và Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. Nhiều người dân khi đến thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tư pháp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Huyện đã tỏ ra hài lòng với cách giải quyết công việc, cũng như việc công khai, minh bạch các thủ tục.

Bảng niêm yết công khai thủ tục hành chính

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Phòng Tư pháp huyện Châu Thành sẽ đẩy mạnh công tác rà soát, đánh giá TTHC và quy định có liên quan đang còn vướng mắc, bất cập hoặc không còn phù hợp trong lĩnh vực hộ tịch gây ảnh hưởng đến đời sống người dân. Tiếp tục thực hiện niêm yết công khai các thủ tục hành chính theo đúng quy định và hướng dẫn công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã thực hiện tốt nghiệp vụ chuyên môn. Tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong lĩnh vực tư pháp; Khảo sát công dân về thái độ phục vụ của cơ quan, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính; cung cấp đường dẫn truy cập theo địa chỉ https://dichvucong.dongthap.gov.vn, nhằm từng bước thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính.

Những nỗ lực của Phòng Tư pháp huyện Châu Thành trong thời gian qua đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chỉ số cải cách hành chính huyện và sự hài lòng của người dân. Phát huy những kết quả đã đạt được, Phòng Tư pháp sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong hoạt động tư pháp nhằm bảo đảm yêu cầu và mục tiêu xây dựng một hệ thống hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, năng động, hiện đại, đáp ứng tốt mọi yêu cầu của nhân dân, phục vụ đắc lực cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

Cẩm Thúy