Xuất bản thông tin

null Báo cáo Tình hình thực hiện thu, chi NSNN 09 tháng đầu năm, ước thực hiện năm 2020 và dự toán thu, chi NSNN năm 2021

Công khai ngân sách Nhà nước Công khai ngân sách

Báo cáo Tình hình thực hiện thu, chi NSNN 09 tháng đầu năm, ước thực hiện năm 2020 và dự toán thu, chi NSNN năm 2021