Xuất bản thông tin

null Mô hình công dân không viết gắn với dịch vụ công trực tuyến

Chi tiết bài viết TTGDNN Vấn đề quan tâm

Mô hình công dân không viết gắn với dịch vụ công trực tuyến

Ngày 06/10/2020, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, địa phương về việc triển khai thực hiện Mô hình công dân không viết gắn với dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính.

Mô hình công dân không viết

Theo đó, giao các cơ quan, địa phương triển khai thực hiện Mô hình công dân không viết gắn với dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính đúng quy định. Chủ động phối hợp, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; tạo điều kiện thuận lợi để người dân, tổ chức thực hiện TTHC, đảm bảo TTHC được giải quyết theo đúng quy định; hỗ trợ, tạo điều kiện và thông tin đầy đủ đến cá nhân, tổ chức thực hiện theo Mô hình này.

Giao Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện (Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Huyện làm đầu mối) chủ trì, phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin Huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức triển khai thực hiện Quy trình này.

Qua đó cũng đề nghị Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Huyện, Bưu điện Huyện phối hợp thực hiện tốt./.

Thanh An