Xuất bản thông tin

null Hiệu quả từ mô hình sổ tay Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn xã An Phú Thuận huyện Châu Thành

Chi tiết bài viết TTGDNN Tuyên truyền Cải cách hành chính

Hiệu quả từ mô hình sổ tay Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn xã An Phú Thuận huyện Châu Thành

Xác định tầm quan trọng của chính quyền phục vụ nhân dân hỗ trợ người dân thực hiện hồ sơ trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn Xã để giảm bớt tỷ lệ người dân đến bộ phận một cửa xã, giảm bớt chi phí, thời gian đi lại của người dân và do tình hình dịch bệnh Covid như hiện nay. Ngay từ đầu năm 2020 thực hiện chủ trương của Huyện UBND xã đã xây dựng Kế hoạch và Quy chế hoạt động tuyên truyền hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến tại nhà. Kết quả thực hiện trên 80% hồ sơ thực hiện qua hình thức trực tuyến mức độ 3 vượt chỉ tiêu Ủy ban nhân dân huyện giao. Đây cũng là mô hình sáng kiến của Xã trong việc thực hiện cải cách hành chính tại địa phương và được UBND huyện nhân rộng ra toàn huyện. 

Công chức  hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3 tại nhà người dân

Cụ thể, UBND xã An Phú Thuận ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2020 về  thực hiện mô hình tuyên truyền và hỗ trợ công dân nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3; Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2020 về việc thành lập Tổ hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3 cấp xã; Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2020 về việc ban hành quy chế hoạt động của Tổ hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3 cấp xã; Thông báo số 02/TB-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2020 về các thủ tục hành chính nộp trực tuyến và hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3 tại nhà; xây dựng sổ tay “Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3”trên địa bàn xã xã An Phú Thuận” tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn xã, phát sổ tay tuyên truyền cho công dân sau khi thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận trả kết quả xã hoặc tại nhà công dân. 

Sau khi hoàn thành các bước triển khai thực hiện kế hoạch và mô hình được chính thức thực hiện vào đầu tháng 5 năm 2020. Qua thời gian thực hiện cho đến nay đã hướng dẫn, hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3 tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã được 967 hồ sơ và hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện tại nhà công dân 15 hồ sơ.

Nhìn chung Mô hình thực hiện bước đầu có hiệu quả, tiết kiệm chi phí, thời gian và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính, giúp cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn xã chuyển dần từ nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả sang nộp hồ sơ tại nhà; bước đầu tạo được sự hài lòng, phấn khởi, đồng tình trong Nhân dân, góp phần đẩy mạnh sự công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan có thẩm quyền trong việc phục vụ tổ chức và cá nhân tham gia thực hiện thủ tục hành chính.

Trong thời gian tới UBND xã tiếp tục duy trì thực hiện Mô hình này và nhân rộng thực hiện đối với hồ sơ trực tuyến mức độ 4./.

Thành Lợi (Văn phòng HĐND và UBND Huyện)