Xuất bản thông tin

null Châu Thành phát động phong trào thi đua chuyên đề “Thực hiện cải cách hành chính” năm 2021

Chi tiết bài viết TTGDNN Tuyên truyền Cải cách hành chính

Châu Thành phát động phong trào thi đua chuyên đề “Thực hiện cải cách hành chính” năm 2021

Ngày 05/5/2021, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện Châu Thành tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua chuyên đề “Thực hiện cải cách hành chính” huyện Châu Thành năm 2021.

Ảnh Chủ tịch UBND Huyện Phạm Tấn Xiếu trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trong năm 2020

Nội dung thi đua gồm: Thi đua nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính; Thi đua nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính; Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung, nâng chất lượng và tính khả thi các thủ tục hành chính theo cơ chế  “một cửa”, nhất là triển khai, rà soát các thủ tục hành chính theo đúng lộ trình và thời gian quy định. Thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp trong giải quyết công vụ và các thủ tục hành chính có liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị; Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao chất lượng xây dựng, tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, nhất là tính khả thi và hiệu lực của văn bản; Tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả, phương thức làm việc, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy chế làm việc của cơ quan; Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu công việc; Đẩy mạnh nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các hoạt động công vụ, đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống  quan liêu, tham nhũng; xây dựng các tấm gương điển hình người tốt, việc tốt trong cán bộ, công chức, viên chức; Thi đua thực hiện hoàn thành tốt các tiêu chí trong Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định của UBND tỉnh; Thi đua trong công tác tuyên truyền, nâng cao vai trò giám sát của các tổ chức, cá nhân trong thực hiện cải cách hành chính; Thi đua đề xuất các giải pháp, sáng kiến thiết thực, hiệu quả trong thực hiện cải cách hành chính.

Đối tượng thi đua gồm các tập thể, cá nhận thuộc các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân Huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, trực tiếp lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị trong Huyện.

Thời gian thi đua từ ngày phát động thi đua đến ngày 31/12/2021.

Kết thúc phong trào thi đua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện sẽ xem xét, khen thưởng theo cơ cấu giải thưởng cho: Phòng, ban, ngành huyện (01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba và 01 giải khuyến khích); Ủy ban nhân dân xã, thị trấn (01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba và 01 giải khuyến khích) và khen theo Nghị định cho 08 cá nhân có thành tích xuất sắc nhất trong phong trào thi đua./.

                                                                                                Nguồn: KH 138/KH-UBND

Anh Thư – PNV Châu Thành